Uwaga! Kontakt z Koordynatorem BIP MJO możliwy wyłącznie mailowo lub telefonicznie


Wszelkie zapytania związane z prowadzeniem BIP MJO na wspólnej platformie BIP MK należy kierować na adres e-mail: bipmjo@um.krakow.pl

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem:
12 616-84-92, w poniższych dniach oraz godzinach:


Środa 08:00 - 10:00
Piątek 13:00 - 15:00

Dodanie nowego użytkownika BIP MJO

1. W celu powołania nowego użytkownika BIP MJO, Kierujący Miejską Jednostką Organizacyjną lub danym podmiotem postępuje zgodnie z procedurą zamieszczoną w Instrukcji, a więc logując się na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/UMKr, wybiera widniejący formularz „Upoważnienie kierującego jednostką dla użytkownika BIP MJO”, wypełnia go oraz dołącza do niego wskazany dokument, tj:

 

Upoważnienie dla nowego Użytkownika BIP MJO

 

UWAGA! Wymagany dokument należy wypełnić oraz dodać w formie załącznika do wspomnianego formularza. Niewłaściwe wypełnienie dokumentu lub jego niezałączenie będzie skutkowało brakiem realizacji usługi.

 

2. Przygotowaną całość, Kierujący Miejską Jednostką Organizacyjną lub danym podmiotem, opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpis certyfikatem kwalifikowanym) oraz przesyła bezpośrednio z kontekstu jednostki/podmiotu (prawidłowym kontekstem jest nazwa jednostki/podmiotu) do Urzędu Miasta Krakowa poprzez e-PUAP.

 

UWAGA! Zalogowanie się do prywatnego kontekstu użytkownika oraz przesłanie poprzez niego formularza z wymaganym załącznikiem, będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Dlatego też, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór kontekstu (wymagany: Kontekst jednostki/podmiotu).

 

3. Nowo powołany Administrator BIP MJO/Redaktor BIP MJO obligatoryjnie wypełnia oraz przesyła ze swego indywidualnego adresu mailowego (podanego w ww. Upoważnieniu), wskazane dokumenty:

Oświadczenie o zaufaniu poufności;

oraz

Obowiązek informacyjny.

 

UWAGA! Powyższe dokumenty, tj. Oświadczenie o zaufaniu poufności i Obowiązek informacyjny należy wypełnić oraz przesłać do Koordynatora BIP MJO na adres: bipmjo@um.krakow.pl. Dopuszczalną formą przesyłanych dokumentów jest zarówno plik w formie scanu, jak i zdjęcie wypełnionych dokumentów.

 

4. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów, Koordynator BIP MJO przesyła na indywidualny adres mailowy (podany w ww. Upoważnieniu) nowo powołanego Użytkownika plik zawierający Certyfikat dostępowy do systemu CMS BIP MK.

 

UWAGA! Przekazanie unikatowego hasła do wspomnianego Certyfikatu nastąpi poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z nowo powołanym Administratorem BIP MJO/Redaktorem BIP MJO danej jednostki/podmiotu.

 

UWAGA! Aby usprawnić proces nadania uprawnień do aplikacji BIP MK dla nowego użytkownika, Kierujący daną jednostką/podmiotem obowiązany jest do wcześniejszego wypełnienia Formularza zgłoszenia użytkownika BIP MJO.