Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru OSIEDLE KURDWANÓW

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 105,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi


Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW" oraz projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu.
Odnośnik do zarządzeństrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (zwłaszcza Parku Kurdwanowskiego) oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez umożliwienie podjęcia działań rehabilitacji zabudowy blokowej. Jest to plan o charakterze porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planudokument jpg-rysunek
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych