Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, uchwalonym Uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 roku (z późn. zm.), zwanej dalej uchwałą.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 • trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • odnawialne źródło energii,
 • instalację odnawialnego źródła energii,
 • podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk węglowych.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Wysokość dotacji

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100 % poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), ale nie więcej niż:

 

1) 900 zł za każdy kW:

 1. mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych,
 2. mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej,
 3. mocy zainstalowanej pompy ciepła.

2) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków.

Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa.

Wniosek może być złożony w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 110, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 110, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych ¾.

 

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji dla osoby fizycznej/wspólnoty

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji dla przedsiębiorcy

Wzory oświadczeń i formularzy dla przedsiębiorcy

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. Wnioski złożone w danym miesiącu komisja rozpatruje po zakończeniu tego miesiąca.
 2. Czas rozpatrywania wniosków nie przekracza 60 dni.
 3. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2013 roku.
 4. Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków.
 5. Informacja o pozyskaniu dodatkowych środków i wznowieniu prac komisji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w §11 uchwały podlegają odrzuceniu. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale. Wielkości efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację zadania, określona będzie zgodnie z poniżej przedstawioną punktacją:

 • ilość zlikwidowanych kotłowni węglowych - 1 pkt /za każdy 1 kW mocy zainstalowanej kotłowni,
 • ilość zlikwidowanych pieców węglowych - 10 pkt /za każdy piec,
 • zainstalowany kolektor słoneczny – 1 pkt / za każdy 1m2 powierzchni jednak nie więcej niż 10 pkt,
 • zainstalowana pompa ciepła – 0,5 pkt / za każdy 1 kW mocy grzewczej jednak nie więcej niż 10 pkt.

W przypadku braku środków finansowych na dotację do zadań o tym samym efekcie ekologicznym, w dalszej kolejności komisja dokona oceny według kryteriów określonych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 1947/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02 września 2011 r. (z poźn. zm.).

7. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 2 800 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa takiej zmiany.

8. Wzór umowy o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2013 roku. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

 

Pobierz wniosek o rozliczenie dotacji dla osoby fizycznej/wspólnoty
Pobierz wniosek o rozliczenie dotacji dla przedsiębiorcy

10. Informacja o środkach odwoławczych

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2013. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

11. Dodatkowe informacje

Dnia 15 maja 2012 roku zostało zawarte Porozumienie, którego celem jest wzmocnienie działań związanych z ograniczania niskiej emisji na terenie miasta. Sygnatariusze Porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na zlikwidowanie palenisk węglowych i zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Wśród tych sygnatariuszy są dostawcy mediów i paliw, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elektrociepłownia Kraków*, Elektrownia Skawina, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Biuro Handlowe Regionu Krakowskiego oraz Tauron Sprzedaż.

Informacje o pomocy w ramach porozumienia na prace, które będą wykonywane po zawarciu umów dotacyjnych w roku 2013 dostępne będą na stronach sygnatariuszy.

UWAGA:

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Krakowa możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 pok. 405 lub pod numerem telefonu: (12) 616-88-48.


Procedura WS-16 - Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Procedura WS-17 - Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.


Informacje

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Planowania i Realizacji Budżetu tel. 616 8844, 616 8846, 616 8848, 616 8753, 616 8754
adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
wyślij maila  


*Aktualna nazwa spółki Elektrociepłownia Kraków S.A., o której mowa w pkt 11. ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2013 to EDF Kraków S.A.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-01-16 14:48:25
JACEK DERKACZ
 Przeniesiono do archiwum
2013-01-23 14:45:04
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-17 11:39:21
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-17 11:36:21
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-17 09:23:19
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-17 08:58:35
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-17 08:42:06
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-16 14:05:10
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-16 09:47:24
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-01-16 09:43:44
JACEK DERKACZ
 Edycja