Lista procedur z wersjami dla osób niesłyszących

AU-1 Ustalanie warunków zabudowy
AU-4 Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę
AU-5 Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.
AU-10 Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych  
AU-12 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.  
AU-13 Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.
BP-3 Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
BP-4 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
EW-2 Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
GD-7 Podział nieruchomości
GD-12 Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
GD-20 Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków: 1. nazwiska właściciela, posiadacza 2. adresu właściciela, posiadacza 3. stanu posiadania
GD-28 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
GK-1 Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
GK-2 Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.
GS-7 Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków przez państwowe i komunalne osoby prawne, państwowe i komunalne instytucje kultury
GS-8 Rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa
GS-11 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa
GS-26 Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków
GS-42 Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem
GS-60 Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami)
KM-1 Rejestracja pojazdów nowych
KM-2 Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP
KM-3 Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)
KM-7 Wyrejestrowanie pojazdu
KM-9 Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:   1. wywozu pojazdu za granicę   2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP   3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy
KM-11 Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego  
KM-14 Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
KM-17 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
KM-18 Wydanie wtórnika: a) prawa jazdy b) pozwolenia na kierowanie tramwajem
KM-19 Wymiana prawa jazdy
KM-20 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949 r. - Konwencja wiedeńska 1968 r.
KM-21 Profil kandydata na kierowcę (PKK)
KM-23 Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem/zmiana danych w wydanym dokumencie
KM-38 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
KP-3 Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia
KZ-2 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).
KZ-4 Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych/ tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych/ napisów
ML-1 Potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu Dotyczy następujących przypadków: 1. aktualizacja tytułu prawnego (w tym zamieszkiwanie w lokalu zakładowym), 2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które wstąpiły w stosunek najmu), 3. potwierdzenie tytułu prawnego na rzecz małżonka najemcy, 4. nawiązanie stosunku najmu na podstawie art. 30 lub 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) 5. zamieszkiwanie w lokalu przejętym do zasobu Gminy Miejskiej Kraków
ML-2 Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu Dotyczy następujących przypadków: wyprowadzenie się najemcy śmierć najemcy (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu) zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, wobec którego uprawniona jednostka organizacyjna np. Policja, WAM zrzekła się dyspozycyjności.
ML-3 Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości
ML-8 Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu    
ML-11 Wyrażanie zgody na oddanie lokalu w bezpłatne używanie
ML-12 Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz  osiągania niskich dochodów
ML-19 Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu. Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
ML-25 Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
ML-28 Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK
ML-30 Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu socjalnego lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych  
ML-36 Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań
MOPS-1 Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
MOPS-2 Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego
MOPS-3 Zasiłek okresowy
MOPS-4 Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, MOPS-4, MOPS  
MOPS-5 Zasiłek celowy
MOPS-6 Przyznanie usług opiekuńczych
MOPS-8 Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnospawnymi
MOPS-10 Przyznanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia dla osób starszych
MOPS-11 Przyznanie usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy
MOPS-12 Informacja o osiąganiu dochodów kwalifikujących do otrzymania biletu socjalnego.
MOPS-13 Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
MOPS-14 Umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub dziecka
MOPS-15 Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
MOPS-19 DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
MOPS-20 Zasiłek szkolny
MOPS-22 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek
MOPS-23 Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej
MOPS-26 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
MOPS-29 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze i niektóre typy placówek
MOPS-30 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek
MOPS-31 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających niektóre typy placówek
MOPS-33 Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
MOPS-34 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
MOPS-36 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-37 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-38 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-39 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-40 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków)
MOPS-41 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
MOPS-42 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków  
MOPS-43 Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej
MOPS-44 Jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem  umieszczonym w rodzinie zastępczej
MOPS-45 Stypendium szkolne.
MOPS-46 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
MOPS-47 Pomoc w likwidacji barier transportowej w ramach Modułu I Obszaru A pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku  ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-48 Pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach Modułu I Obszaru B pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-50 Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach Modułu I Obszaru D pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-51 Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku  dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS-54 Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
MOPS-55 Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej
MOPS-56 Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego
MOPS-57 Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób dorosłych
MOPS-58 Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i uczniów
MR-1 Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.
OC-3 Zgromadzenia publiczne
OC-4 Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.
OR-2 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa  
OR-5 Udostępnianie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w zasobach Archiwum Urzędu Miasta Krakowa
SA-2 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)  
SA-3 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)  
SA-11 Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
SA-12 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy   Informacje dodatkowe - tymczasowa procedura związana z obsługą cudzoziemców z zakresu ewidencji ludności - zameldowanie.  
SA-13 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego Informacje dodatkowe - tymczasowa procedura związana z obsługą cudzoziemców z zakresu ewidencji ludności - wymeldowanie.      
SA-14 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)  
SA-15 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)  
SA-18 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
SA-27 Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek   UWAGA! Poniższa procedura dotyczy wpisania wyborcy do rejestru wyborców na stałe - warunkiem wpisu jest posiadanie stałego adresu zamieszkania w Krakowie oraz przedstawienie dokumentów, które adres ten potwierdzają.   Jesli nie masz stałego miejsca zamieszkania w Krakowie, a chcesz glosować w najbliższych wyborach  wybierz procedurę dopisania do jednorazowego spisu wyborów (SA-30)
SA-32 Zameldowanie na wniosek strony
SA-33 Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania
SA-40 Wydanie/wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
SA-43 Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica
SA-57 Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb  
SC-1 Rejestracja urodzeń
SC-2 Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
SC-3 Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu
SC-4 Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym
SC-6 Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
SC-13 Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
SC-18 Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
SC-22 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
SC-23 Orzekanie o zmianie imienia lub (i) nazwiska
SO-1 Świadczenie rodzicielskie
SO-8 Specjalny zasiłek opiekuńczy
SO-10 Świadczenie wychowawcze
SO-11 Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia dobry start, dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego    
SO-12 Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
SO-13 Zasiłek dla opiekuna
SO-16 Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
SO-17 Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową  i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.
SO-18 Zasiłek pielęgnacyjny
SO-20 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
SO-21 Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)
SO-22 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
SO-26 Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)
SO-27 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
SO-28 Krakowska Karta Rodzinna 3+
SO-29 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
SO-30 Pomoc finansowa dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. 
SP-1 Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu
SP-2 Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich
SP-3 Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WS-1 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
WS-2 Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów (w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)
WS-3 Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
WS-5 Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.
WS-6 Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
WS-27 Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
WS-29 Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
WS-58 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
ZBK-1 Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową
ZBK-2 Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu
ZBK-5 Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji
ZBK-7 Najem lokalu mieszkalnego w trybie aukcji
ZBK-10 Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej
ZBK-11 Udzielanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
ZBK-16 Rozwiązanie umowy najmu na wniosek strony oraz wydanie lokalu użytkowego za protokołem zdawczo-odbiorczym  
ZBK-19 Dopisanie współnajemcy
ZBK-29 Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
ZBK-33 Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalu mieszkalnym/ pomieszczeniu tymczasowym/ pracowni twórczej
ZCK-1 Przydział miejsca do pochowania - grób ziemny  
ZCK-2 Pochowanie do istniejącego grobu ziemnego, murowanego, niszy urnowej
ZCK-10 Opłata prolongacyjna za: a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego b) użytkowanie gruntu pod grób murowany c) użytkowanie niszy urnowej