Obowiązujący plan WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO Logo
 


UWAGA: Od dnia 27 listopada 2015 r. w obszarze tego planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 36,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLV/587/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 2862.

Plan obowiązuje od dnia 22 lipca 2012 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany na dzień 27 listopada 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 9 MB)
- uchwalony w dniu 16 maja 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 16 maja 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 2862 - ogłoszenie uchwały Nr XLV/587/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje tereny położone w zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Kasztanową, Modrzewiową, Królowej Jadwigi oraz ulicą Junacką. Ze względu na występowanie terenów niezabudowanych oraz na willowy charakter zabudowy w tym rejonie, usytuowanym w bliskim sąsiedztwie Lasu Wolskiego, obszar ten jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Brak kontroli uregulowań planistycznych może przynieść ujemny efekt dla urbanistycznego wizerunku tego rejonu oraz znacznie obniżyć komfort życia mieszkańców.
Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego planu jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru reprezentującego najwyższe wartości podnoszące atrakcyjność miasta Krakowa.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip