Historia sporządzenia planu WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO Logo
 

Powierzchnia planu - 36,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 16 maja 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLV/587/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. poz. 2862 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 22 lipca 2012 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCE WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje tereny położone w zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Kasztanową, Modrzewiową, Królowej Jadwigi oraz ulicą Junacką. Ze względu na występowanie terenów niezabudowanych oraz na willowy charakter zabudowy w tym rejonie, usytuowanym w bliskim sąsiedztwie Lasu Wolskiego, obszar ten jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Brak kontroli uregulowań planistycznych może przynieść ujemny efekt dla urbanistycznego wizerunku tego rejonu oraz znacznie obniżyć komfort życia mieszkańców. Sporządzanie miejscowego planu wynika z realizacji wniosku nr 36/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącej analizy zasadności odstąpienia od sporządzania mpzp obszarów "Strzelnica" i "Kasztanowa". Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego planu jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru reprezentującego najwyższe wartości podnoszące atrakcyjność miasta Krakowa".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip