Obowiązujący plan REJON ULICY JUNACKIEJ Logo
 

UWAGA:
1) W dniu 27 listopada 2015 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKOOdnośnik do planu
2) Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.39.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Junackiej" w zakresie: części tekstowej uchwały w zakresie § 8 ust. 11 pkt 2; części graficznej - w zakresie fragmentu legendy w zakresie słów: "- ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice (strefa nalotu)".
link zewnętrznyOdnośnik do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego

 

Powierzchnia planu - 9,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r., poz. 6600.

Plan obowiązuje od dnia 27 listopada 2015 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 11 MB)
- uchwalony w dniu 2 listopada 2015 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 4 listopada 2015 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r., poz. 6600 - ogłoszenie uchwały Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w Obserwatorium


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje tereny zabudowy willowej w otoczeniu ogrodów. Ze względu na usytuowanie w bliskim sąsiedztwie Lasu Wolskiego, a także willowy charakter zabudowy w tym rejonie, jest to szczególnie atrakcyjny obszar dla działań inwestycyjnych.
Plan miejscowy wprowadza precyzyjne regulacje porządkujące istniejące zagospodarowanie, określające możliwość racjonalnego wykorzystania istniejących rezerw terenów niezabudowanych, ale głównie zapobiegnie nadmiernemu zagęszczeniu i intensywności zabudowy - pozwoli na uniknięcie chaosu, obniżającego wartość przestrzeni oraz na utrzymanie ekskluzywnego charakteru Woli Justowskiej i Chełmu, czyli dzielnic zabudowy willowej w otoczeniu ogrodów. Celem planu jest utrzymanie charakteru dzielnicy willowej, zachowanie lokalnych gabarytów i charakteru architektury, ochrona występujących na obszarze powiązań widokowych. Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego tej części miasta i jej atrakcyjności.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip