Historia sporządzenia zmiany planu SWOSZOWICE - WSCHÓD Logo
 

Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą - 16,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 lipca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXIX/1182/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - WSCHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 4652 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 7 sierpnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planuProcedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: "W ostatniej fazie procedury uchwalania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód", przyjętego Uchwałą Nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r., zgłoszone zostały - uzasadnione w ocenie Władz Miasta, lecz wymagające ponowienia czynności proceduralnych - poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa oraz indywidualne poprawki wnoszone przez Radnych Miasta Krakowa, m.in. w zakresie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Myślenickiej i Węzła Łagiewnickiego im. Kardynała Sapiehy oraz drogi lokalnej 1KDL w rejonie ul. Warszewicza w kierunku zachodnim do granic planu miejscowego. Mając na uwadze te jak i inne zastrzeżenia zgłaszane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" w kształcie przyjętym przez Radę Miasta Krakowa, zaproponowane zostały wyodrębnione obszary do przeprowadzenia procedury zmiany ustaleń tego planu miejscowego".

Wnioski do zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip