Dokument archiwalny

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 436/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgłaszają swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2012 roku w terminie do dnia 9 marca 2012 r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 24.


W skład komisji konkursowych nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.


Członkowie komisji wypełniają oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach Komisji ds. opiniowania ofert w określonym zakresie tematycznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2012 roku oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ww. zarządzenia.

Formularz można pobrać ze stron internetowych tutaj lub miejskiej platformy informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/ oraz w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko 6 lub w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 13.