Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE

Logo
 

Powierzchnia planu - 16,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1769/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Park Aleksandry położony w dolinie potoku Bieżanowskiego stanowi cenny teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywności zabudowy - Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów. Z uwagi na fakt, iż część docelowego terenu parku zajmują działki o nieuregulowanym statusie własnościowym, przy jednoczesnej presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie publicznego charakteru tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe" ma wprowadzić ustalenia dotyczące ochrony istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych w rozwiązaniach przestrzennych, relacji z terenami otaczającymi, obsługi komunikacyjnej oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wersji obowiązującej od dnia 21 października 2010 r.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip