Dokument archiwalny

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje, że w dniu 7 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1477/2011 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania pn. „Działalność na rzecz integracji, aktywizacji
i rozwoju lokalnych środowisk w tym seniorów, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć mających na celu doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz nabywania nowych umiejętności".

1. WYKAZ PROJEKTÓW DOTOWANYCH
2. WYKAZ PROJEKTÓW BEZ DOTACJI
3. WYKAZ OFERT NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zasadami otwartego konkursu ofert określonymi
w ogłoszeniu z dnia 1 kwietnia 2011 roku:

Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się
w Wydziale Spraw Społecznych (os. Centrum C 10 w Nowej Hucie, pn-pt od 8.00 do 15.00, tel. 12/616-78-18, 12/616-78-34) w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne
z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji.
W przypadku, gdy Organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wydział Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków realizacji zadania.