Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Prądnik Czerwony - Zachód – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekt planu został wykonany przez BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 550/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2014 r.

DRUK NR 1727:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 12 marca 2014 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 26 marca 2014 r. - Rada podjęła uchwałę Nr C/1532/14 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipStenogram z sesji XCIX - 12 marca 2014 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji C - 26 marca 2014 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady