Historia sporządzenia planu STARE CZYŻYNY Logo
 

Powierzchnia planu - 102,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny i XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXI/1032/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE CZYŻYNY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 7586 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu jest w przeważającej części zabudowany i zainwestowany, głównie obiektami o charakterze mieszkalnym i usługowym, w tym również obiektami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Posiada korzystne położenie zarówno pod względem komunikacyjnym (dostępność komunikacyjna) jak i odległości od centrum miasta, położony pomiędzy ul. Nowohucką, al. Pokoju i al. Jana Pawła II. Obecne zagospodarowanie tego obszaru, w szczególności zaś rezerwy terenowe tu występujące, wymagają interwencji planistycznej na styku mocno zróżnicowanych funkcji występujących w tym obszarze. Celem planu jest regulacja przyszłych procesów zagospodarowania terenu, umożliwiających zachowanie ładu przestrzennego oraz dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania przewidzianych dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip