Dokument archiwalny

Strefy ochronne ujęć wody.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącą stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody ustanowionych przed dniem 1 stycznia 2002r. informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw „strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012r."

Jednocześnie informujemy, iż od 1 stycznia 2002r. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego (rozporządzenia) strefy ochronne ujęć obejmujące teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. Natomiast organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody jest kompetentny do ustanowienia w drodze decyzji strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej (art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami).