Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania - postępowania wodnoprawne kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-16 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa–Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego, budowę wylotu DN600 z umocnieniem skarp i dna rowu, likwidację odcinka rowu melioracyjnego na długości l=72,5m, likwidację rowu drogowego wzdłuż ulicy Maciejkowej na długości l=165,2m, przebudowę przepustu DN1,0 m na rowie melioracyjnym, realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie".

 

Metka i dziennik zmian2018-07-16 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu wód opadowych i roztopowych do cieku Dopływ ze Swoszowic, usługę wodną– odprowadzanie wód opadowych i roztopowychtym wylotem oraz prowadzenie przepustu przez wody powierzchniowe ww. cieku w granicach linii brzegu, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego

i Chałubińskiego w Krakowie”.