Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia o wszczęciu postępowania - postępowania wodnoprawne w BIP MK

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania - postępowania wodnoprawne kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt VI decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie, z dnia 15.12.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.167.2018.FP, w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia mostów M2 i M3, wylotami opisanymi w pkt I przedmiotowej decyzji, do wód powierzchniowych rzeki Wisły, z powodu zrzeczenia się przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ww. pozwolenia wodnoprawnego.