Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-18 Obwieszczenie o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamknięta komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie wraz z: instalacjami wewnętrznymi położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiornika wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiornika na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/74 i 30/54, obr. 9 Krowodrza; budową przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych, kanalizacji sanitarnej i opadowej”.

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych w zabudowie wielorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi, układem dróg wewnętrznych wjazdami w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie na działkach nr 19/15, 27/8 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, oraz na działkach nr 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 (po podziale 3/28, 3/29), 3/24 (po podziale 3/30, 3/31), 3/25 (po podziale 3/32, 3/33), 4/4, 4/5, 4/6 (po podziale 4/7, 4/8), 6/8, 6/10 (po podziale 6/13, 6/14), 6/12 (po podziale 6/15, 6/16), 7/1, 268/5, 268/6, 269/6, 269/7, 572/6, 572/7, 573/5, 823/4, 831, 832, 833, 834, 835 obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze".

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Adaptacja zabytkowego obiektu fortu, a także budowa nowego obiektu kubaturowego, a tym samym utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, obsługa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poprzez istniejący zjazd z ul. Fortecznej"

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach .

"Adaptacja zabytkowego obiektu fortu, a także budowa nowego obiektu kubaturowego, a tym samym utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, obsługa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poprzez istniejący zjazd z ul. Fortecznej"

Metka i dziennik zmian2018-04-12 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą na działkach nr 59, 60 oraz rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr: 114/5, 115/7, 115/13, 275/3, 244/4, 244/5 obr. 104 , jedn. ewid. Podgórze przy ul. Półłanki w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2018-04-03 Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi i garażami na parterze z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 385/5, 385/6, 385/9, 385/20, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/32, 385/36, 385/37, 385/38, 403/8 z wjazdem z działki drogowej nr 490/9 obr 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2015-07-14 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdami z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą wraz z dwiema stacjami trafo na działkach nr 177/4, 177/5 oraz 174/4 obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie"