Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-18 Obwieszczenie o toczącym sie postepowaniu i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych i usługowych przy ul. Zawiłej w Krakowie wraz z przebudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zespołu Dworsko-Pałacowego w Borku Fałęckim na funkcje usługowe (biurowe, gastronomiczne, hotelowe, konferencyjne), adaptacją istniejącego parku na cele wypoczynkowo-rekreacyjne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 325/10, 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/5, 1/4, 642/6, 654/15 obr 68 Podgórze oraz na dz. nr 409/1, 1099/3 obr. 67 Podgórze z wjazdami z dz. nr 1/4 oraz 654/15 obr. 68 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian2017-10-16 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2017-10-16 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2017-10-16 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2017-10-16 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2017-10-12 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i ponownym wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2017-10-10 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i ponownym wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

„Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi i garażami na parterze z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 385/5, 385/6, 385/9, 385/20, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/32, 385/36, 385/37, 385/38, 403/8 z wjazdem z działki drogowej nr 490/9 obr 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2017-10-03 Obwieszczenie o toczącym sie postepowaniu i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

„Pobór materiału żwirowego z koryta rzeki Wisły w km 67+300 do 68+000”, na działkach nr 1/10, 105/8 obr. 1 jedn. ewidencyjna Podgórze; 14/5, 11/28 obr. 22 jedn. ewidencyjna Krowodrza oraz dz. nr 1110/112, 1110/136 obr. 0007 Kryspinów, jedn. ewidencyjna 120607_2 Liszki.

Metka i dziennik zmian2015-07-14 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdami z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą wraz z dwiema stacjami trafo na działkach nr 177/4, 177/5 oraz 174/4 obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie"