Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-14 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zpoznania się z aktami sprawy.

„Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg i kanalizacji w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie Potok Młynny Kobierzyński oraz rowie melioracyjnym, rozbiórkę istniejących obiektów, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/1, 252/2, 252/3 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/2, 241/1, 252/2,, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa) 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych”.

Metka i dziennik zmian2018-08-14 Obwieszczenie informujace o toczącym sie postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

„Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych, dróg, kanalizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie melioracyjnym, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid 238, 239, 240 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1 rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych”.

Metka i dziennik zmian2018-08-07 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 268/1, 268/2 ,268/3, 270, 271, 272/14, 272/15, 272/16, 272/17, 85/5, 85/6, 85/7, 269/1, 269/2, 350 obr. 1 Nowa Huta przy ul. Powstańców w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2018-08-07 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

„Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi i garażami na parterze z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 385/5, 385/6, 385/9, 385/20, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/32, 385/36, 385/37, 385/38, 403/8 z wjazdem z działki drogowej nr 490/9 obr 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2018-08-02 Obwieszczenie o podjęciu czynności mających na celu ponowne rozpatrzenie sprawy.

Budowa 86 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych na działkach nr 58/15, 58/17, 61/1, 61/4, 61/6, 122/6, 122/8 obręb 1 Podgórze w Krakowie wraz z obszarem rekreacji i obszarem przeznaczonym do rewitalizacji na działkach nr 53/9, 53/11 obręb 74 Podgórze, 58/17, 61/1, 61/6, 106/3, 122/8 obręb 1 Podgórze oraz infrastrukturą sieciową i drogową zlokalizowaną na działkach nr 61, 53/5, 53/9, 53/10, 303/1, 303/2, 120, 121, 122/1 obręb 74 Podgórze, 58/15, 58/16, 58/17, 61/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 122/6, 122/7, 122/8 obręb 1 Podgórze w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie"- poprzednio -"Budowa zespołu 200 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej, z wbudowanymi garażami wraz z towarzyszącą infrastrukturą, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie", na działkach 58/15, 58/16, 58/17, 106/3, 122/6, 122/7, 122/8, 61/4, 61/5, 61/2, 61/1, 61/6 obr. 1 Podgórze oraz 53/5, 53/9, 53/10, 53/11, 61, 303/1, 303/2, 120, 121, 122/1 obr. 74 Podgórze

Metka i dziennik zmian2018-08-01 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

,, Przebudowa sieci ciepłowniczej położonej na działce nr 281/1, 282/1, 282/2, 284/2, 284/3, 288, 287, 286 obr. 9 Podgórze oraz dz. 275/1 obr. 31 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2015-07-14 Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdami z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą wraz z dwiema stacjami trafo na działkach nr 177/4, 177/5 oraz 174/4 obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie"