Jakie są warunki uzyskania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy?

 

Kwestię uzyskania lokalu socjalnego z zasobu gminy regulują dwa akty prawne:

 

  

  • USTAWA Z DNIA 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1182 z późn. zm.)

 

Mieszkanie socjalne na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa mogą otrzymać osoby, które złożą do Urzędu Miasta Krakowa odpowiedni wniosek. Przesłankami koniecznymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku są niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełnienie kryterium dochodowego, a także udokumentowanie tzw. centrum życiowego na terenie Gminy Kraków przez okres, co najmniej 5 lat. Szczegółowe wymagania określa powołana wyżej uchwała.

 

Gmina Miejska Kraków przedstawia również ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu tytułem realizacji prawomocnego wyroku orzekającego eksmisję z jednoczesnym orzeczeniem o przysługującym prawie do lokalu socjalnego.

 

KRYTERIA NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH I DOCHODOWYCH, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIAĆ, BY UBIEGAĆ SIĘ O POMOC MIESZKANIOWĄ GMINY