Dokument archiwalny

Wewnętrzne kontrole organizacyjno-prawne w 2010 r.:

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
1 Wydział Finansowy UMK Egzekucja administracyjna podatku od nieruchomosci od osób prawnych BK-02.0913-2-10 
2 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Organizacja i nadzór Programu Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpiezny Kraków"  BK-02..0913-3-10 
3 Wydział Architektury i Urbanistyki UMK Wydane w 2008 i 2009 roku decyzje ustalajace warunki zabudowy dla inwestycji w rejonie ulic Jurajskiej i Pękowickiej w Krakowie BK-02.0913-4-10 
4

Wydział Geodezji UMK

Wydział Skarbu UMK

Wydział Finansowy UMK

Wykonywanie zadań w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomosci w kotekście uwag i wniosków NKIK

BK-02.0913-5-10    

5

Wydział Inwestycji UMK

Realizacja inwestycji pn.Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia  BK-02.0913-6-10      
6 Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzytsanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych BK-02.0913-7-10    
7 Wydział Informatyki UMK Realizacja umów w 2009 roku i I połowie 2010 roku

BK-02.0913-8-10 I

BK-02.0913-8-10 II

8 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wydatkowanie srodków z budżetu GMK środków finansowych na zadania powierzone i priorytetowe Dzielnic XIV-XVIII związane z kulturą BK-02.0913-9-10
9 Wydział Współpracy Zagranicznej UMK Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników UMK w kontekście wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych po kompleksowej kontroli w  2009 roku BK-02.0913-10-10
10 Sinfonietta Cracovia Działalność statutowa BK-02.0914-1-10
11 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Postępowania o udzielenie zamówień publicznych i realizacja umów BK-02.0914-2-10    
12 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Realizacja wybranych inwestycji BK-02.0914-3-10 
13 Teatr Ludowy Działalność statutowa BK-02.0914-4-10      
14 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Zamówienia publiczne i realizacja umów w 2009 roku BK-02.0914-5-10 
15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 w Krakowie Funkcjonowanie placówki BK-02.0914-6-10 
16 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Funkcjonowanie placówki  BK-02.0914-7-10 
17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Sprawy objęte pismem z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczącego Federacji Młodych Socjaldemokratów BK-02.0914-8-10 
18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pożyczka ze środków pochodzących z PEFRON z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług BK-02.0914-9-10 
19

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Wydział Edukacji UMK

Proces likwidacji Zespołów Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód i Kraków - Południe BK-02.0914-10-10  
20 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Przeprowadzony w 2009 roku remont w budynku przy ul.Sokolskiej 13 (wymiana parkietu) ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sfinansowania prac BK-02.0914-11-10    
21 Młodzieżowy Dom Kultury DOM HARCERZA Działalność statutowa BK-02.0914-12-10  
22 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie Funkcjonowanie placówki BK-02.0914-13-10  
23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zamówienia publiczne i realizacja umów w MOPS w 2009 roku BK-02.0914-14-10
24 Capella Cracoviensis Działalność statutowa BK-02.0914-15-10
25 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej  Funkcjonowanie placówki  BK-02.0914-16-10 
 26

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK 

Okoliczności usunięcia krzyża z Błoń Krakowskich  BK-02.0914-17-10 
 27 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  Realizacja umów o udzielenie zamówień publicznych w 2009 roku  BK-02.0914-18-10 
 28

Nowohucki Ośrodek Kultury

Nowohucka Biblioteka Publiczna

Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49

Młodzieżowy Dom Kultury im.J.Korczaka 

Wydatkowanie srodków z budżetu GMK środków finansowych na zadania powierzone i priorytetowe Dzielnic XIV - XVIII związane z kulturą 

BK-02.0914-19-10  I

BK-02.0914-19-10 II 

BK-02.0914-19-10 III

BK-02.0914-19-10 IV

BK-02.0914-19-10 V

 29 Zespół Ekonomiki Oświaty  Realizacja inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul.Porzeczkowej 3  BK-02.0914-20-10 
 30 Samorządowe Przedszkole nr 135  Gospodarka materiałowo-magazynowa i środkami trwałymi, w tym realizacja zakupów - sprawdzająca realizację zaleceń BK-02.0914-6/08 z 15.10.2008 r. 

BK-02.0914-21-10 

BK-02.0914-21-10 (pismo RDFP)