Historia sporządzenia planu PIASTOWSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 31,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXXII/424/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1976 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 11 kwietnia 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 marca 2016 r. stwierdzający nieważność uchwały - prawomocny od dnia 7 czerwca 2018 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu
(Orzeczenie WSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiWnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip