Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PIASTOWSKA

Logo
 

1) Wyrokiem z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 114/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 7 czerwca 2018 r.

2) Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Kr 1325/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej załącznik nr 1 (rysunek planu) w zakresie oznaczenia symbolem "MN. Os.1" terenu działek ewidencyjnych nr 438/2 i 439/2 obr. 11 Krowodrza w Krakowie.
Powyższe orzeczenie było prawomocne od dnia 1 marca 2016 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA

 

Powierzchnia planu - 31,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1976.

Plan obowiązywał od 11 kwietnia 2013 r. do 7 czerwca 2018 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 10 grudnia 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- uchwalony w dniu 27 lutego 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP z uchwałą
z dnia 27 lutego 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1976 - ogłoszenie uchwały Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip