Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Oficerskie – Projekt planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 3156/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2012 r.

DRUK NR 1019:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 21 listopada 2012 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 5 grudnia 2012 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXII/888/12 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXI - 21 listopada 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji LXII - 5 grudnia 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniem planu

WYŁOŻENIE UNIEWAŻNIONE OGŁOSZENIEM Z DNIA 10 LUTEGO 2012 r. (Odnośnik do ogłoszenia)

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 24 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 15 MB)* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu