Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Oficerskie – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2012 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.


Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XCIII/1257/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 13:30 do 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.


Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami wykładanej części projektu miejscowego obszaru "Osiedle Oficerskie" zostanie przeprowadzona w dniu 7 sierpnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:


I. Korektę ustaleń, w zakresie:

1) § 5 ust. 1 pkt 6 lit. c) - utworzenie nowego przeznaczenia terenu o symbolu MW(N).10 poprzez wydzielenie działek nr 279,280 i 281/1z zabytkowymi kamienicami z terenu MN(Nw).15;
2) § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) tiret drugi - korekta zapisu;
3) § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) i lit. c) - korekta zapisu;
4) § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a) - korekta zapisu;
5) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) - nowy zapis;
6) § 9 ust. 3 pkt 1 lit. d) - korekta zapisu;
7) § 15 ust. 4 pkt 4) - korekta zapisu;
8) § 23 ust. 4 pkt 10) - korekta zapisu i pkt 11 - nowy zapis;
9) § 24 ust. 4 pkt 1 lit d) - przeniesienie tiretów: 9, 10 i 11 do § 52;
10) § 29 ust. 4 pkt 1 lit. i) - uzupełnienie zapisu;
11) § 32 ust. 4 pkt 1 lit a i b) - uzupełnienie zapisu;
12) § 35 ust. 4 pkt 1 lit g) - uzupełnienie zapisu;
13) § 40 ust. 4 pkt 11) - korekta i pkt 12) - uzupełnienie zapisu;
14) § 41 ust. 4 pkt 1 lit. a) i pkt 5) - uzupełnienie zapisu;
15) § 42 ust. 4 pkt 1 lit. d) - uzupełnienie zapisu;
16) § 43 ust. 4 pkt 1 lit. f) - uzupełnienie zapisu;
17) § 46 ust. 3 pkt 1 lit. dd) – korekta zapisu;
18) § 52 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2) - dopisanie MW(N).10 i wpisanie tiretów z § 24 ust. 4 pkt 1 lit. d);
19) § 54 ust. 4 pkt 2, 3, 5 i 6) - korekta zapisu;
20) § 64 ust. 3 pkt 1) – korekta zapisu, pkt 2) – wykreślenie punktu;
21) § 67 ust. 3 pkt 3) - nowy pkt 3.

II.   Korektę rysunków planu (Nr 1 i Nr 2):


1) Utworzenie nowego przeznaczenia terenu - MW(N).10 poprzez wydzielenie działek nr: 279, 280 i 281/1 obr. 8 z zabytkowymi kamienicami - z terenu MN(Nw).15;
2) Korekta linii rozgraniczających terenów: U.1, G i ZP.6 od strony terenu KD/L.5, która nie uwzględni rezerwy dla ciągu pieszo – jezdnego na terenie dz. nr: 158, 159 i 160 obr. 7 (od strony ul. Rakowickiej);
3) Korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy na dz. nr 392/3 i 392/4 obr. 6, w terenie MN(Nw).20.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lutego 2012 r.

- o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Wyborczej, w dniu 20 stycznia 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCIII/1257/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
, sporządzoną do ww. planu.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 20 lutego do 19 marca 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 13:30 do 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Osiedle Oficerskie" zostanie przeprowadzona w dniu 28 lutego 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala Portretowa początek o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Wykładany do publicznego wglądu projekt planu obejmuje część tekstową planu wraz ze skorygowanym rysunkiem planu, zgodnym z projektem planu zaopiniowanym i uzgodnionym z właściwymi organami.UNIEWAŻNIONE OGŁOSZENIE (ogłoszeniem powyżej):

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 stycznia 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr XCIII/1257/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 1 do 29 lutego 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 13:30 do 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Osiedle Oficerskie" zostanie przeprowadzona w dniu 28 lutego 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala Portretowa początek o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/1257/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie".

Obszar objęty sporządzanym planem ograniczony jest:
- od południa ul. Mogilską,
- od zachodu ul. Płk. Beliny Prażmowskiego (wraz z przyległą zabudową mieszkaniową), ul. Olszańską, ul. Rakowicką (wraz z przyległą zabudową mieszkaniową i ogródkami działkowymi),
- od północnego - wschodu rzeką Białuchą,
- od wschodu ul. Supniewskiego i Rymarską
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunekdostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 31 maja 2010 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski do planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .


strona bipPowrót do strony głównej planu