Obowiązujący plan TS WISŁA Logo
 

Powierzchnia planu - 28,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 461, poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r.

Zmiana planu obowiązuje od dnia 30 października 2011 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 sierpnia 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 461, poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


2. UCHWAŁA NR LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 8, poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r.

Plan obowiuązuje od dnia 15 lutego 2009 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r.

linki zewnętrzne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 8, poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDFplik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekt zmiany planu / Stenogramy

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu oraz zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje kompleks terenów sportowo rekreacyjnych pomiędzy ul. Reymonta, Reymana, Chodowieckiego i al. 3 Maja, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego klina terenów zielonych, terenów Błoń i Parku im. H. Jordana oraz zespołu akademickiego. Obszar ten stanowi ważną przestrzeń publiczną, miejsce organizacji imprez masowych, a rozbudowywane w tym miejscu obiekty odgrywają kluczową rolę w kontekście udziału Krakowa w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi. Ze względu na swoje metropolitalne znaczenie, szerokie perspektywy rozwoju przy zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych i przyrodniczych, tereny klubu sportowego Wisła wymagają podjęcia kompleksowych działań. Stąd niezbędnym instrumentem do celowego kształtowania i utrwalenia zasad zagospodarowania przestrzennego powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia planu umożliwią regulację przestrzeni, zarówno w zakresie jej przekształceń, jak i jej ochrony. Dotyczy to przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów objętych planem, w szczególności zasad rozbudowy stadionu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wisła" wprowadzono zmianę dostosowującą prawo lokalne do potrzeb obsługi parkingowej inwestycji gminnej - stadionu miejskiego im. Henryka Reymana.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip