Historia sporządzenia planu KLINY - GADOMSKIEGO II Logo

Powierzchnia planu - 117 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie


W dniu 3 listopada 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXV/1551/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLINY - GADOMSKIEGO II" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 603, poz. 4785 z dnia 23 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 grudnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Granice planu obejmują część osiedla Kliny, na obszarze pomiędzy ul. Zawiłą a południowym obejściem autostradowym oraz linią PKP w kierunku Skawiny. W tym rejonie znajdują się znaczne rezerwy terenu możliwe do zabudowy, wymagające jednak wprowadzenia regulacji koordynujących zagospodarowanie, ponieważ ich spontaniczna zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do dalszego pogłębiania chaosu urbanistycznego. Z uwagi na istniejące rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, celem szczególnym winna być dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie. Sporządzenie planu miejscowego pozwoli określić zasady kształtowania przestrzeni urbanistycznej, zapewniając przy tym wyposażenie terenu w odpowiednią ilość przestrzeni publicznych, terenów zielonych i elementów infrastruktury społecznej, a także wyposażenie obszaru w podstawowe usługi".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 30 stycznia 2009 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 3 marca 2009 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 590/2009 Prezydenta Miasta Krakowa - 23 marca 2009 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 lipca 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 sierpnia 2010 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 14 września 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2407/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2010 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2453/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 20 października 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 listopada 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr CXV/1551/10 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 603, poz. 4785 z dnia 23 listopada 2010 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2453/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r.

DRUK NR 1869:
- w dniu 20 października 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 3 listopada 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr CXV/1551/10 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstUzasadnienie

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXIV - 20 października 2010 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXV - 3 listopada 2010 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 lipca 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr L/647/08 z dnia 10 września 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki: 14:30 - 16:30
- środy, czwartki i piątki: 13:30 - 15:30

Granice sporządzanego planu obejmują obszar pomiędzy osiedlami Kliny Borkowskie a Kliny Zacisze, ograniczony od południa terenami linii kolejowej Kraków - Oświęcim, od zachodu - ul. Komuny Paryskiej, od północy - ul. Zawiłą. Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2010 r., w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na wyżej podany adres Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Kliny - Gadomskiego II" zostanie przeprowadzona w dniu 18 sierpnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Lea, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaną opublikowane informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany adres Biura.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2009 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr L/647/08 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II".

Granice sporządzanego planu obejmują obszar pomiędzy osiedlami Kliny Borkowskie a Kliny Zacisze, ograniczony od południa terenami linii kilejowej Kraków - Oświęcim, od zachodu - ul. Komuny Paryskiej, od północy - ul. Zawiłą.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 3 marca 2009 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr L/647/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2453/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2407/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 590/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 256/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2010 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II" (Druk nr 1869):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 223/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego II":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-12 13:50:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 13:51:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-13 13:53:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 12:41:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-15 11:01:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:42:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 11:00:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-09 15:22:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-24 12:44:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 13:10:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja