Historia sporządzenia planu KLINY - ZACHÓD II Logo

Powierzchnia planu - 29,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie


W dniu 9 listopada 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXX/361/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLINY - ZACHÓD II" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 550, poz. 5819 z dnia 28 listopada 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 29 grudnia 2011 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu znajduje jest w Dzielnicy XVII - Wzgórza Krzesławickie, w sąsiedztwie dwóch obowiązujących planów miejscowych "Zesławice" oraz "Grębałów - Lubocza". Obszar ten jest już częściowo zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Celem planu jest uporządkowanie toczących się i przyszłych procesów zagospodarowania terenu, a jednocześnie aktywizacja procesów inwestycyjnych i przekształceń terenu, które umożliwią dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania określonego dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 9 stycznia 2009 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 10 lutego 2009 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 387/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2009 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9 kwietnia 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 29 kwietnia 2010 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 2 czerwca 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1462/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2046/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2010 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 8 września 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 października 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - głosowanie nad uchwaleniem planu zostało odroczone.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 13 maja 2011 r.
 13. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 24 maja do 21 czerwca 2011 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 1 czerwca 2011 r.
 15. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 5 lipca 2010 r.
 16. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1638/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2011 r.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2052/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2011 r.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 październka 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 listopada 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXX/361/11 w sprawie uchwalenia planu.
 20. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 550, poz. 5819 z dnia 28 listopada 2011 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2052/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2011 r.

DRUK NR 398:
- w dniu 26 października 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 9 listopada 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXX/361/11 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstUzasadnienie

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - część I - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - część II - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXVIII - 26 października 2011 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXX - 9 listopada 2011 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2011 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2046/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2010 r.

DRUK NR 1800:
- w dniu 8 września 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 6 października 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CVIII - 8 września 2010 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXI - 6 października 2010 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK


strona bipZgłoszone poprawki do Druku nr 1800 (Archiwum RMK - Projekty uchwał)

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2010 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 maja 2011 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr L/645/08 z dnia 10 września 2008 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres ponownego wyłożenia projektu planu obejmuje poniższe zmiany wynikające z wniesienia i przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Radę Miasta Krakowa:
- likwidacja ścieżki rowerowej w terenie 2ZP (tym samym likwidacja terenu 2ZP i włączenie go do terenu 4MN);
- zmiana przeznaczenia działek o numerach: 38/8, 38/16, 38/17, 58/8, 61/7, 62/2, 65, 66, 67 i 68 obr. 69 Podgórze z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (oznaczone w projekcie planu jako tereny 4MNU, 5MNU i 6MNU);
- likwidacja części terenu 5ZP i przeznaczenie go na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone w projekcie planu jako 8MN);
- wykreślenie § 21 ust. 4 pkt 5 (likwidacja utrzymania oczka wodnego na działkach nr: 22/9, 22/10, 22/11, 24/19 i 24/20 obr. 69 Podgórze).

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, w godzinach:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00

środy: od 15:00 do 17:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Kliny - Zachód II" zostanie przeprowadzona w dniu 1 czerwca 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala nr 303, początek o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr L/645/08 z dnia 10 września 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny-Zachód II",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14:30 - 16:30
wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone: od północy ul. Zawiłą i ul. J. Babińskiego, od zachodu ul. Spacerową; od południa granica biegnie skośnie do ul. Komuny Paryskiej, a od wschodu wzdłuż ul. Komuny Paryskiej.
Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 29 kwietnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2009 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr L/645/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone: od północy ul. Zawiłą i ul. J. Babińskiego, od zachodu ul. Spacerową; od południa granica biegnie skośnie do ul. Komuny Paryskiej, a od wschodu wzdłuż ul. Komuny Paryskiej.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 10 lutego 2009 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XXX/361/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr L/645/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2052/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1638/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstUzasadnienie


 3. Zarządzenie Nr 2046/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 4. Zarządzenie Nr 1462/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 387/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 72/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2011 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" (Druk nr 398):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 244/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" (Druk nr 1800):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 183/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2009 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip