Wersja dokumentu z dnia 2020-06-26 13:18:01
Historia sporządzenia planu POSZERZENIE CMENTARZA PRĄDNIK CZERWONY Logo

Powierzchnia planu - 6,2 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 18 marca 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXVI/845/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POSZERZENIE CMENTARZA PRĄDNIK CZERWONY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 184, poz. 1296 z dnia 10 kwietnia 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 11 maja 2009 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszaemr i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: „Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy. Do rozbudowy przewidziano m.in. cmentarz w rejonie Prądnika Czerwonego. Plan dla obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony" ma na celu realizację działań samorządu w zakresie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jak i wyżej przywołanej uchwały. Pozwoli na przeciwdziałanie, możliwej do zaistnienia w nieodległej przyszłości, sytuacji braku miejsc grzebalnych w obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.

W ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Krakowa terminach nie złożono wniosków do sporządzanego planu i nie wniesiono uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 23 listopada 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 4 stycznia 2008 r. - Nie złożono wniosków.
 3. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 26 września 2008 r.
 4. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 6 października do 4 listopada 2008 r.
 5. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjetymi w wyłożonym projekcie planu - 13 października 2008 r.
 6. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 18 listopada 2008 r. - Nie złożono uwag.
 7. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2594/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2008 r.
 8. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 4 marca 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały
 9. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 18 marca 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXVI/845/09 w sprawie uchwalenia planu.
 10. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 184, poz. 1296 z dnia 10 kwietnia 2009 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2594/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2008 r.

DRUK NR 1013:
- w dniu 4 marca 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 18 marca 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXVI/845/09 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXV - 4 marca 2009 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXVI - 18 marca 2009 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 października do 4 listopada 2008 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu wraz z infrastrukturą techniczną - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstInformacja dotycząca dyskusji publicznej

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 października do 4 listopada 2008 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2008 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały   Nr XVI/188/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu -  w dniach od 6 października do 4 listopada 2008 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:00
- wtorki, środy, czwartki piątki: 10:00 - 12:00

Obszar objęty planem od północy ograniczony jest ul. Powstańców; od wschodu ciekiem Sudół Dominikański; od południa graniczy z terenami o charakterze składowo-przemysłowym (bazy, hurtownie), natomiast od zachodu bezposrednio przylega do czynnie użytkowanego terenu cmentarza Prądnik Czerwony.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2008 r. w  Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 13 października 2008 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala im. J. Dietla, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy - Prawo ochrony środowiska - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 18 listopada 2008 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XVI/188/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony".

Obszar planu obejmuje tereny na wschód od istniejącego cmentarza "Prądnik Czerwony".
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 4 stycznia 2008 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA: 1. Uchwała Nr LXVI/845/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XVI/188/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2594/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 147/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2009 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony" (Druk nr 1013):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniamistrona bip


 2. Opinia Nr 128/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniamistrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-26 13:18:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 08:17:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 11:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-11 09:45:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-07 10:35:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-06 11:30:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 13:43:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-17 11:11:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-17 10:57:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:45:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 11:53:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-20 13:58:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-20 12:17:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-23 14:07:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-23 14:04:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-08-04 11:07:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-09 12:06:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-08 11:58:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-08 11:58:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-04 13:30:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 14:13:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-23 11:46:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-22 12:08:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-06 11:44:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-06 11:43:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-17 09:50:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-05 13:54:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-18 08:50:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-02-10 12:52:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-05 08:51:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-15 12:12:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-19 11:45:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-12 13:09:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 13:08:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-03 10:46:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-25 10:12:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-25 10:11:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-11 08:28:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-11 08:28:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-07 15:07:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-17 10:44:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-06 12:29:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-06 12:25:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-06 12:22:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-06 12:16:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-06 12:15:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-06 12:03:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-19 13:19:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-05 10:58:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-05 10:07:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-05 08:41:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-04 12:47:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-04 12:46:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-04 12:46:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-04 12:46:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-21 13:19:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 14:58:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-24 11:25:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-05 12:32:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 11:05:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 11:02:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-19 10:07:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-06 08:15:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-06 08:14:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-06 12:13:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-06 12:12:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-06 12:10:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-09-26 10:03:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-09-26 09:49:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-09-26 09:47:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-09-26 09:46:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-30 10:06:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 13:16:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-04-23 13:04:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-23 11:18:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-23 11:15:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-09 14:58:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-14 13:38:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 09:56:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 11:59:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 11:58:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 11:34:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 11:31:58
GDULA TOMASZ
 Edycja