Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON ULICY PACHOŃSKIEGO

Logo
 

Utracił moc obowiązywania w dniu 18 czerwca 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 5,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaPlan obowiązywał od 25 maja 2007 r. do 18 czerwca 2019 r.1. UCHWAŁA NR LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2012 r., poz. 3577.

Zmiana planu weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2012 r.


dokument pdf-tekst

Treść zmiany
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 lipca 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2012 r., poz. 3577 - ogłoszenie uchwały Nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


2. UCHWAŁA NR VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 301, poz. 2039 z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Plan obowiązuje od dnia 25 maja 2007 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 lutego 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 301, poz. 2039 z dnia 24 kwietnia 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekt zmiany planu / Stenogramy

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA M.A.M. w Krakowie

Plan ma na celu przekształcenie użytkowania terenu pomiędzy ulicą Pachońskiego a linią kolejową Mydlniki - Batowice, który wg zapisów uchwały Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. przeznaczony był pod  rezerwę dla "Urządzeń Komunikacyjnych-KU".


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Celem zmiany było zaktualizowanie treści ustaleń planu dotyczących zasad lokalizacji inwestycji oddziaływujących na środowisko w aspekcie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip