Historia sporządzenia planu REJON ULICY PACHOŃSKIEGO Logo
 

Powierzchnia planu - 5,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA M.A.M. w Krakowie


W dniu 28 lutego 2007 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr VII/83/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 25 maja 2007 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 22 lipca 2016 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).

Wejście w życie w dniu 18 czerwca 2019 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA"

ODNOŚNIK DO WERSJI PLANU obowiązującej do dnia 18 czerwca 2019 r.Odnośnik do nieobowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma celu przekształcenie obecnego użytkowania terenu pomiędzy ulicą Pachońskiego a linią kolejową Mydlniki - Batowice o dotychczasowym przeznaczeniu jako rezerwy dla "Urządzeń Komunikacyjnych - KU" (Uchwała Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r.)".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip