Obowiązujący plan REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA Logo
 

UWAGA:

W dniu 18 czerwca 2019 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO (wraz ze zmianą)"Odnośnik do planu
oraz niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINIA TRAMWAJOWA OD PĘTLI KROWODRZY GÓRKA DO GÓRKI NARODOWEJ ZACHÓD"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 61,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XVI/312/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 czerwca 2019 r., poz. 4269.

Plan obowiązuje od dnia 18 czerwca 2019 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 22 maja 2019 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 czerwca 2019 r., poz. 4269 - ogłoszenie uchwały Nr XVI/312/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 3 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip