Historia sporządzenia planu BRANICE - DWÓR Logo

Powierzchnia planu - 101 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadził wykonawca zewnętrzny -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 9 września 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXX/1049/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRANICE - DWÓR" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 590, poz. 4385 z dnia 23 września 2009 r. - weszła w życie w dniu 24 października 2009 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO WERSJI PLANU
obowiązującej do dnia 4 stycznia 2017 r.Odnośnik do nieobowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację działań samorządu w zakresie ustaleń Studium. Wpłynie on na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców terenu położonego w bliskim sąsiedztwie byłej Huty im. T. Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) poprzez ochronę zachowanych terenów cennych kulturowo i przyrodniczo, w tym założenia rezydencjonalnego z renesansowym dworem obronnym oraz jednego z najlepszych jakościowo kompleksów rolnych w Krakowie. Plan ten pozwoli ustalić zasady zagospodarowania przestrzennego na terenach zagrożonych powodzią, na terenach otwartych, ze szczególnym uwzględnieniem strefy zwiększania lesistości. Podniesie rangę tej części Krakowa poprzez uporządkowanie istniejącej zabudowy i harmonijne wprowadzenie nowej. Ułatwi także kształtowanie towarzyszącej jej zieleni i przestrzeni publicznych. Ustalenia przyjęte w planie umożliwią rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej i komunalnej, a także lokalizację nowych dróg wewnętrznych, które zapewnią prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta. Rozwiązania planu będą miały charakter kompleksowy, uwzględniający relacje z terenami otaczającymi, dla których również są opracowywane, bądź już zostały uchwalone plany miejscowe".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 17 sierpnia 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 21 września 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2128/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 27 lutego 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 9 marca do 7 kwietnia 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 17 marca 2009 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 21 kwietnia 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1016/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1734/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2009 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 sierpnia 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 września 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXX/1049/09 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 590, poz. 4385 z dnia 23 września 2009 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1734/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2009 r.

DRUK NR 1258:
- w dniu 26 sierpnia 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 9 września 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXX/1049/09 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej
- Wodociąg i kanalizacja - Załącznik nr 2 do uchwały


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej
- Elektroenergetyka, gazownictwo, teletechnika - Załącznik nr 3 do uchwały


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 4 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 5STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXIX - 26 sierpnia 2009 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXX - 9 września 2009 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 marca do 7 kwietnia 2009 r.:dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo, teletechnika
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 3 MB)


dokument pdf-tekstProtokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 17 marca 2009 r. (brak stenogramu)

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 marca do 7 kwietnia 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

UWAGA:
Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez ECO - CONCEPT s.c. i BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 lutego 2009 r.

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/103/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 9 marca do 7 kwietnia 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 12:30 - 14:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w południowo-wschodniej części Krakowa, w granicach dzielnicy XVIII - Nowa Huta, w rejonie ulic: Deszczowej, Sasnek i Szymańskiego.
Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 17 marca 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Sesyjna, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17 sierpnia 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/103/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór".

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w południowo-wschodniej części Krakowa, w granicach dzielnicy XVIII - Nowa Huta, w rejonie ulic: Deszczowej, Sasanek i Szymańskiego.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 21 września 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXX/1049/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr VII/103/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1734/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1016/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwagi (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2128/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 168/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2009 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór" (Druk nr 1285):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 81/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót do nieobowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip