Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru GÓRKA NARODOWA WSCHÓD

Logo
 

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2274/12) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II SA/Kr 374/12) stwierdzającego nieważność uchwały Nr CXV/1193/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa - Wschód", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2012 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2012 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 102 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1193/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 696, poz. 4141 z dnia 2 listopada 2006 r.

Plan obowiązywał od 3 grudnia 2006 r. do 5 grudnia 2012 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, teletechnika
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 19 grudnia 2007 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr  696, poz. 4141 z dnia 2 listopada 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1193/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip