Historia sporządzenia planu SIDZINA - PÓŁNOC Logo

Powierzchnia planu - 194,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 30 sierpnia 2006 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXV/1192/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIDZINA - PÓŁNOC" w Krakowie - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 618, poz. 3821 z dnia 10 października 2006 r. - weszła w życie w dniu 10 listopada 2006 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar ograniczony od północy autostradą A4, od wschodu ul. Działowskiego (w północnej części) i ciekiem wodnym bez nazwy, od południa linią kolejową Kraków - Skawina, od zachodu granicą administracyjną miasta Krakowa i ul. Skotnicką".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 17 września 2004 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 19 października 2004 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1953/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2004 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25 listopada 2005 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 5 grudnia 2005 r. do 6 stycznia 2006 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - dnia 19 grudnia 2005 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 20 stycznia 2006 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 234/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2006 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1310/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2006 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 5 lipca 2006 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 30 sierpnia 2006 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr CXV/1192/06 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 618, poz. 3821 z dnia 10 października 2006 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIAST AKRAKOWA
zarządzeniem Nr 1310/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2006 r.

DRUK NR 1381:
- w dniu 7 czerwca 2006 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 28 czerwca 2006 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr CXV/1192/06 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXIV - 5 lipca 2006 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXV - 30 sierpnia 2006 r.

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 grudnia 2005 r. do 6 stycznia 2006 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1,5 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 1,5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2005 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 grudnia 2005 r. do 6 stycznia 2006 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 listopada 2005 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr C/952/02 z dnia 20 lutego 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina-Północ, oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu – w dniach: od 5 grudnia 2005 r. do 6 stycznia 2006 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 – 16:00,
- pozostałe dni tygodnia: 13:00 – 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 15 grudnia 2005 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Portretowa, początek o godz.13:00.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ,
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy – Prawo ochrony środowiska – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 20 stycznia 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17 września 2004 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr C/952/02 z dnia 20 lutego 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ, obejmującego obszar ograniczony od północy – autostradą A4, od wschodu ul. Działowskiego (w północnej części) i ciekiem wodnym bez nazwy, stanowiącym przedłużenie Sidzinki (w południowej części), od południa linią kolejową Kraków – Skawina, od zachodu granica administracyjną Krakowa i ul. Skotnicką.
Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy – pok. nr 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do 19 października 2004 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Sporządzanie planu podlega od 11 lipca 2003 r. przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przywoływanej na wstępie. Wzwiązku z tym, wnioski do planu, złożone wcześniej - w wyniku ogłoszenia (obwieszczenia, komunikatu) opublikowanego wg przepisów poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – powinny zostać odpowiednio: ponowione, potwierdzone, zaktualizowane lub wycofane.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr C/952/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Południe i obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1310/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarzadzenie Nr 234/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1953/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 202/2006 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2006 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść opinii


 2. Opinia Nr 159/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2005 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ:


  dokument pdf-tekstTreść opinii

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip