KOMUNIKAT z dnia 2.06.2020 r.

   

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 11 maja 2020 roku) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020r. poz. 284) na realizację w 2020 roku:

 

 • Zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

KOMUNIKAT z dnia 11.05.2020 r.

 

W ramach szczególnych zasad wsparcia ekonomicznego podmiotów prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce, realizując zapisy dotyczące rozwiązań pomocowych zawarte w Zarządzeniu nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284).

 

1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” (uchwała Nr XXX/791/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2019 r.). W związku z tym:

6.1. w ramach zakresu rzeczowego zadania publicznego (pkt III), w części dotyczącej krótkiej charakterystyki oferenta (pkt III ust. 5) winny zostać wykazane osoby, posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacje

w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;

6.2. oferta winna bezwzględnie zawierać w pkt III ust. 4 (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania) precyzyjny opis, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

7. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi jednoznacznie określać, w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

8. Opis winien zawierać takie elementy, jak:

8.1. do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca (kategoria wiekowa, liczba itp.),

8.2. sposób realizacji zadania podczas stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

8.3. krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania,

8.4. wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,

8.5. krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali, np. grup odbiorców zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

9. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

10. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, niedziałających w celu osiągnięcia zysku i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

 

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.pl. Dołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście do skrzynki Wydziału Sportu, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

 

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

 

W załączeniu:

1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w 2020 r.

 

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE LOKALNYM LUB REGIONALNYM w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizyczne do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy): 

 1. Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej dla dziewcząt w wieku szkolnym
 2. Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej dla chłopców w wieku szkolnym
 3. Wakacje z łucznictwem
 4. Wakacje z piłką nożną
 5. Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych piłki nożnej
 6. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w KS „Bronowianka” w czasie epidemii COVID-19
 7. Uruchomienie i promocja nowej grupy naborowej w pierwszej w Krakowie bezpłatnej akademii piłkarskiej dla dzieci
 8. ABC z mapą
 9. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii COVID-19
 10. Darmowy wrzesień – bezpłatne treningi piłkarskie dla przedszkolaków
 11. Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego tryby życia
 12. Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla zawodników klubu „SMS GALICJA”
 13. Trenuj z NAS – zostań mistrzem
 14. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w czasie stanu epidemicznego
 15. Piłkarskie wakacje z Grębałowianką
 16. Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej halowej dla młodzieży szkolnej
 17. Zajęcia dla Tancerzy oraz przygotowanie do udziału w turniejach on-line realizowanych przez Związek MZTAN
 18. Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej plażowej dla młodzieży szkolnej
 19. Z e-treningu na boisko
 20. Zajęcia z gimnastyki artystycznej grupy wyczynowej
 21. Rugby wraca na boisko
 22. Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Kraków
 23. Zajęcia z akrobatyki sportowej grupy wyczynowej
 24. Upowszechnianie kultury fizycznej
 25. Czas na trening
 26. Wyjdź z domu na boisko
 27. Letnie nartowanie
 28. Sportowe wakacje dla dzieci
 29. Sportowe wakacje
 30. Airtrackowe wyzwanie
 31. Wakacje w kajaku
 32. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
 33. Organizacja szkolenia piłkarskiego
 34. Trenuj z Wilgą
 35. Zajęcia online z Przedszkolakami
 36. Zajęcia taneczne sposobem na Covid19
 37. Wakacje z UMKS „Olimpic”
 38. Koń, mój przyjaciel
 39. Jesienne jazdy – XXXIX Mistrzostwa OJK PEGAZ i Klubowe Zawody Hubertusowe
 40. Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Borek Fałęcki, które nie wyjeżdżają na wakacje
 41. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z Klubem „MKS Mistrzejowice
 42. Zajęcia rekreacyjno-taneczne dla zawodników Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków
 43. Zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat
 44. Wakacje z tenisem dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat
 45. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez atrakcyjny program zajęć sportowych na świeżym powietrzu minimalizujący uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
 46. Wiślackie Wakacje Skrzatów
 47. Szkolenie zawodników Krakowskiego Klubu Kajakowego Juniorzy i Młodzieżowcy
 48. Gimnastyka dla każdego
 49. Szkolenie zawodników Krakowskiego Klubu Kajakowego Dzieci, Młodzicy i Juniorzy Młodsi
 50. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych piłki nożnej
 51. Zajęcia rekreacyjne z siatkówki dla chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym
 52. Akademia Arcymistrzów Szachowych
 53. Zajęcia piłki nożnej dla grup dziecięcych w KS Rajsko w czasie pandemii COVID-19
 54. Zajęcia piłki nożnej dla grup młodzieżowych w KS Rajsko w czasie pandemii COVID-19
 55. Szachowy Turniej o Wieżę Wolności 1918
 56. Zdrowo na sportowo
 57. Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci w czasie wakacji
 58. Zajęcia z piłki ręcznej i ogólnorozwojowe grup sportowych KS Cracovia 1906
 59. Zajęcia sportowe dla dzieci w czasie epidemii Covid-19
 60. Zajęcia rekreacyjne z piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym