Wakacje z łucznictwem

 

Klub Sportowy PŁASZOWIANKA z siedzibą w Krakowie ul. Stróża Rybna 19, 30-714 Kraków złożył do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Wakacje z łucznictwem” do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą.

 

Na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziale Sportu UMK oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl , będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 maja 2020 r w Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa drogą elektroniczną na adres: sp.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu: