Zajęcia z gimnastyki artystycznej grupy wyczynowej 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. Marsz. J. Piłsudzkiego 27, 31-111 Kraków złożył do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Zajęcia z gimnastyki artystycznej grupy wyczynowej” do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą.

 

Na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Sportu UMK oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl , będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 3 czerwca 2020 r do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa drogą elektroniczną na adres: sp.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu: