KRAKOWSKA MIKRORETENCJA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXXVII/965/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.  


Ogłoszenie o naborze wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

W związku z ogłoszonym od dnia 01 czerwca 2020r. naborem wniosków w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych informujemy, że do dnia 15 czerwca 2020 r. w ramach naboru wpłynęło już około 400 wniosków.

Po przeprowadzonej wstępnej analizie złożonych wniosków istnieje obawa, że środki finansowe przeznaczone na ten cel w 2020 roku będą niewystarczające do rozpatrzenia już złożonych wniosków.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych w bieżącym roku budżetowym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski już złożone w trakcie naboru.


Przyznane dotacje na rok 2020:

Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2020 w ramach Krakowskiej Mikroretencji wód opadowych i roztopowych:

RETENCJA 1/2020 - lista z dnia 03.07.2020 r.


Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej


Wzory wniosków i dokumentów do udzielenia i rozliczenia dotacji dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą

Udzielenie dotacji:

Wniosek o udzielenie dotacji dla beneficjantów niebędących przedsiębiorcą

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania

Rozliczenie dotacji:

Wniosek o rozliczenie dotacji dla beneficjantów niebędących przedsiębiorcą

Oświadczenie beneficjenta - rozliczenie zbiornika naziemnego na wody opadowe

Oświadczenie przedsiębiorcy o wykorzystaniu towarów z faktur zakupowych na realizację zadania mikroretencji


Wzory wniosków i dokumentów do udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedsiębiorców

Udzielenie dotacji:

Wniosek o udzielenie dotacji dla beneficjantów będących przedsiębiorcą

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania

Formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis

Formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy oraz zobowiązanie do poinformowania o innej pomocy otrzymanej w trakcie postępowania

Rozliczenie dotacji:

Wniosek o rozliczenie dotacji dla beneficjantów będących przedsiębiorcą

Oświadczenie beneficjenta - rozliczenie zbiornika naziemnego na wody opadowe

Oświadczenie przedsiębiorcy o wykorzystaniu towarów z faktur zakupowych na realizację zadania mikroretencji


Przykłady wypełnionych wniosków

1) na wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny,

2) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.

 


Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2014 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2015 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2016 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2017 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2018 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2019 (strona archiwalna)