INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDrogi Wyborco, podając swój numer PESEL możesz skorzystać z usługi potwierdzenia czy zostałeś ujęty w spisie wyborców Gminy Miejskiej Kraków, w oparciu o złożony wniosek o dopisanie do spisu wyborów.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem podanych danych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sa.umk@um.krakow.pl

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane i będą usunięte po zakończeniu akcji wyborczej.

3. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi – Sprawdź, czy zostałeś dopisany do spisu wyborców.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z usługi – Sprawdź, czy zostałeś dopisany do spisu wyborców.

7. Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT POPENDA
Data wytworzenia:
2020-04-21
Data publikacji:
2020-04-21
Data aktualizacji:
2020-04-21