Sporządzany plan OBOZOWA - SKOŚNA Logo
 

Powierzchnia planu - 54,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki i X Swoszowice

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Termin składania wniosków upłynął z dniem 15 maja 2020 r.

Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad harmonijnego kształtowania zabudowy;
- poprawa warunków życia poprzez kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych;
- umożliwienie zagospodarowania i uporządkowania przestrzennego obszaru w oparciu o zasady kształtowania ładu przestrzennego i przyjętą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa politykę architektoniczną;
- kompleksowe opracowanie rozwiązań komunikacyjnych, w tym zachowanie rezerwy terenowej pod korytarz drogowy przeznaczony pod budowę ulicy 8 Pułku Ułanów.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych