Open Data

Open Data - co to jest?

Open Data (ang: Otwarte Dane) to bezwnioskowy sposób udostępniania informacji sektora publicznego w sposób umożliwiający odbiorcy danych swobodne maszynowe (elektroniczne) ich przetwarzanie.

Dlaczego otwieramy dostęp do danych miejskich Krakowa?

Dostęp do otwartych danych jest warunkiem koniecznym dla realizacji idei Smart City. Miasto chce udostępniać dane w celu tworzenia nowych usług, które będą zaspokajać potrzeby mieszkańców. Twórcami usług dla lokalnych społeczności będą nie tylko podmioty samorządowe, lecz również niezależne podmioty komercyjne i niekomercyjne, które skorzystają z danych miejskich na jasnych zasadach. Otwarty dostęp do danych publicznych to również zwiększony poziom transparentności działań administracji samorządowej i zachęta do większej partycypacji mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią publiczną a także pogłębienie współpracy w ramach otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Rada Miasta Krakowa w uchwale nr CXXI/1976/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie prowadzenia polityki otwartych danych miejskich wyraziła wolę prowadzenia polityki otwartych danych miejskich.

Jak otwieramy dostęp do danych miejskich Krakowa?

Otwarcie dostępu do danych nastąpi w wyniku przygotowania odpowiedniego środowiska dostępu do danych. Odpowiedzialne udostępnianie danych publicznych wymaga przygotowania sytemu, który zapewni przede wszystkim: jedną bazę informacji o udostępnianych zbiorach otwartych danych miejskich, dużą dostępność otwartych danych, zrozumiałe opisy zbiorów danych i ich zawartości a także ich stałą aktualizację danych i metadanych zbiorów. Pracujemy nad przygotowaniem takiego środowiska.

Czy Kraków udostępnia już jakieś otwarte dane?

Już teraz Kraków udostępnia dane otwarte. Przykładem mogą być usługi WMS udostępniane przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Nazwa Opis Adres zbioru/API Warunki ponownego wykorzystywania

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
zobacz więcej

dane przedmiotowe dotyczące jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnech, budynków, użytków gruntowych, punktów granicznych, konturów klasyfikacyjnych

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WMSServer Odmienne warunki ponownego wykorzystywania
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości mapy zasadniczej w skali 1:500 (BDOT500)
zobacz więcej
zagospodarowanie terenu, drzewa, krzewy, chodniki, ulice, krawężniki, ogrodzenia, murki oporowe itp. https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BDOT_PKT/MapServer/WMSServer Odmienne warunki ponownego wykorzystywania
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości mapy zasadniczej w skali 1:500 (BDOT500) - punkty wysokościowe
zobacz więcej
terenowe punkty wysokościowe - rzędne wysokości zagospodarowania terenu https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BDOT_PKT/MapServer/WMSServer Odmienne warunki ponownego wykorzystywania
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
zobacz więcej
sieci uzbrojenia terenu: gazowe, energetyczne, centralnego ogrewania, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne, wraz z armatura naziemną, nadziemną i podziemną

Sieć gazowa: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZG_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć cieplna.: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZC_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć elektroenergetyczna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZE_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć inna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZI_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć specjalna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZS_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć kanalizacyjna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZK_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć telekomunikacyjna: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZT_wms/MapServer/WMSServer

 

Sieć wodociągowa: https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/UZW_wms/MapServer/WMSServer

Odmienne warunki ponownego wykorzystywania
Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów - punkty adresowe dla Krakowa (EMUiA)
zobacz więcej
baza punktów adresowych Ewidencji miejscowości ulic i adresów dla miasta Krakowa

Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów - punkty adresowe dla Krakowa (EMUiA):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/Adresy/MapServer/WMSServer

 

Baza danych ewidencji miejscowości ulic i adresów – osie ulic Krakowa (EMUiA):

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osie_ulic_WMS/MapServer/WMSServer

Odmienne warunki ponownego wykorzystywania
Baza danych osnów geodezyjnych dla Krakowa (BDSOG)
zobacz więcej
punkty osnowy geodezyjnej https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/osnowa/MapServer/WMSServer Odmienne warunki ponownego wykorzystywania
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – informacje o planach i przeznaczeniach terenu
zobacz więcej
informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o przeznaczeniu terenu wg MPZP https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BP_MPZP/MapServer/WMSServer Odmienne warunki ponownego wykorzystywania