Podstawy prawne do przeprowadzania kontroli przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego:

 

•art. 121 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r poz. 217 z późn. zm.);

•rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r w spr. sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331). zm.);

Zarządzenie Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzacym.

 

Podmioty kontrolowane:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym:

  1. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
  2. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
  3. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

 

Zakres kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

1.realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2.prawidłowość gospodarowania mieniem;

3.gospodarka finansowa.

 

 

Plan kontroli na 2019 rok

 

 

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 roku