BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych – 1 etat

(Nr ref. 57 -18)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe;

c) staż pracy: min. 1 rok, doświadczenie zawodowe związane z realizacją zamówień publicznych po stronie zamawiającego lub wykonawcy.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych;

b) Znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawy prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawy o finansach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy o ochronie danych osobowych;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

c) Znajomość :

- struktury, statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ZDMK w Krakowie;

- obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

d) Umiejętność pracy w zespole;

e) Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy;

f) Dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzenie dokumentacji w zamawianiu usług, nabywaniu dostaw i zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami powiązanymi.

2. Przygotowywanie propozycji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako członek komisji (sekretarz) z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,

w ścisłej współpracy z działami merytorycznymi i pozostałymi członkami komisji przetargowej.

3. Pomoc w przygotowywaniu materiałów mających na celu rozpatrzenie ewentualnych odwołań do UZP.

4. Przygotowywanie propozycji umów po przetargach i nadzór nad ich podpisaniem.

5. Przygotowywanie wniosków do księgowości o zwrot wadium po wyborze oferty (unieważnieniu) oraz po podpisaniu umowy.

6. Przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz wyników postępowań w biuletynach krajowych, unijnych, na tablicę ogłoszeń oraz na stronę internetową.

7. Przygotowywanie i koordynowanie propozycji pism, odpowiedzi na pytania dot. SIWZ.

8. Przygotowywanie protokołów po przetargach, negocjacjach oraz rokowaniach.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Zamówień Publicznych, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000 zł do 3500 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 57-18" - w terminie do dnia: 23.11.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 57-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy inspektor w Dziale Zamówień Publicznych Nr ref. 57-18