Projekty podjęte - VIII kadencja

Nr druku     Uchwała
1335 UCHWAŁA NR XLII/1115/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1334 UCHWAŁA NR XLII/1114/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1333 UCHWAŁA NR XLII/1113/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
1332 UCHWAŁA NR XLII/1112/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1331 UCHWAŁA NR XLII/1111/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
1330 UCHWAŁA NR XLII/1110/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie skargi na Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
1327 UCHWAŁA NR XLII/1152/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.
1326 UCHWAŁA NR XLII/1150/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Gminie Łapanów pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi.
1324 UCHWAŁA NR XLII/1151/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.
1319 UCHWAŁA NR XLII/1126/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem 60 % bonifikaty od jej ceny.
1315 UCHWAŁA NR XLII/1134/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
1314 UCHWAŁA NR XLII/1133/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 853, 855, 900 i 921).
1313 UCHWAŁA NR XLII/1132/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 600).
1312 UCHWAŁA NR XLII/1131/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami.
1309 UCHWAŁA NR XLII/1148/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.
1308 UCHWAŁA NR XLII/1149/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu ?Mieszkanie na Start? w Krakowie.
1307 UCHWAŁA NR XLII/1141/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98.
1306 UCHWAŁA NR XLII/1140/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7.
1305 UCHWAŁA NR XLII/1139/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1.
1304 UCHWAŁA NR XLII/1147/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.
1303 UCHWAŁA NR XLII/1116/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia medalu ''Cracoviae Merenti'' za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.).
1301 UCHWAŁA NR XLII/1122/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania brązowego medalu ''Cracoviae Merenti'' Kazimierzowi Barczykowi.
1300 UCHWAŁA NR XLII/1121/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania brązowego medalu ''Cracoviae Merenti'' Mieczysławowi Kozłowskiemu.
1299 UCHWAŁA NR XLII/1120/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania brązowego medalu ''Cracoviae Merenti'' Profesorowi Janowi Ostrowskiemu.
1298 UCHWAŁA NR XLII/1119/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania srebrnego medalu ''Cracoviae Merenti'' Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
1297 UCHWAŁA NR XLII/1118/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania srebrnego medalu ''Cracoviae Merenti'' Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
1296 UCHWAŁA NR XLII/1117/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania złotego medalu ''Cracoviae Merenti'' Zamkowi Królewskiemu na Wawelu.
1294 UCHWAŁA NR XLII/1138/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2020/2021.
1291 UCHWAŁA NR XLII/1146/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sądowego.
1290 UCHWAŁA NR XLII/1145/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/998/20 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku.
1286 UCHWAŁA NR XLII/1137/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/362/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
1285 UCHWAŁA NR XLIII/1109/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa.
1284 UCHWAŁA NR XLIII/1108/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019.
1281 UCHWAŁA NR XLII/1136/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20.
1279 UCHWAŁA NR XLIII/1107/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania.
1278 UCHWAŁA NR XLI/1042/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyszłego parku przy ul. Karmelickiej.
1277 UCHWAŁA NR XLI/1059/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmian do uchwały nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
1276 UCHWAŁA NR XLI/1058/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1275 UCHWAŁA NR XLI/1057/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1274 UCHWAŁA NR XLI/1056/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1273 UCHWAŁA NR XLI/1055/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1272 UCHWAŁA NR XLI/1054/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1271 UCHWAŁA NR XLI/1053/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1270 UCHWAŁA NR XLI/1052/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1269 UCHWAŁA NR XLI/1051/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1268 UCHWAŁA NR XLI/1050/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1267 UCHWAŁA NR XLI/1049/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1266 UCHWAŁA NR XLI/1048/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1265 UCHWAŁA NR XLI/1047/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
1264 UCHWAŁA NR XLI/1046/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.