BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Radca prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat

(Nr ref. 48 -18)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzonego wpisem na Listę Radców Prawnych;

c) staż pracy: co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

b) doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych,

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Ustawa Kodeks Cywilny,

- Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- Ustawa Prawo budowlane,

- Ustawa Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa Kodeks pracy,

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

d) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

- struktury Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych,

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

f) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,

g) znajomość prawniczych programów komputerowych,

h) odporność na stres,

i) umiejętność pracy w zespole,

j) terminowość,

k) dyspozycyjność,

l) komunikatywność,

m) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie lub Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, karnych prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych ZIKiT oraz przed innymi organami orzekającymi, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa lub Dyrektora ZIKiT.

b) Wydawanie opinii prawnych o prawidłowości dokumentu pod względem formalno – prawnym w formie parafy na dokumencie dotyczących: umów, projektów umów, decyzji ( w sprawach , w których była wydawana opinia radcy prawnego), uchwał RMK, pełnomocnictw, procedur, poleceń służbowych oraz zarządzeń PMK oraz Dyrektora ZIKiT.

c) Wykonywanie obsługi prawnej (pomocy prawnej) inwestycji prowadzonych przez GMK- ZIKiT.

d) Uczestnictwo w prowadzonych przez ZIKiT negocjacjach i rokowaniach, spotkaniach ze stronami i Wykonawcami w celu reprezentowania i ochrony interesów GMK -ZIKiT wobec osób trzecich.

e) Wykonywanie bieżącej, wewnętrznej obsługi prawnej ZIKiT, obejmującej:

- udzielanie wyjaśnień i porad prawnych, w tym wyjaśnień dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczących zadań realizowanych przez GMK ZIKIT w formie ustnych konsultacji lub pisemnych opinii prawnych,

- sporządzanie umów i porozumień cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów w sprawach zamówień publicznych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Radców Prawnych, Kraków ul. Centralna 53;

d) Płaca zasadnicza w zależności od stażu od 3500 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych (kserokopia),

d) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 48-18" - w terminie do dnia: 28.09.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 48-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych Nr ref. 48-18