BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat

(Nr ref. 47-18)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne;

c) staż pracy: minimum 4 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z procesem przygotowania inwestycji;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;

- Ustawy prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

d) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

e) czynne prawo jazdy kat. B;

f) biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

g) zdolność analitycznego myślenia;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania w zakresie jej kompletności, uzyskania wszelkich decyzji formalno – prawnych, prawidłowości rozwiązań technicznych,

b) Przygotowywanie materiałów do SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

c) Analiza warunków technicznych, terenowych oraz ustalenie zakresu przyszłych opracowań projektowych,

d) Udział w komisjach przetargowych, radach technicznych, naradach koordynacyjnych,

e) Dokonywanie analiz, ocen, sprawdzeń dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych zmian oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad dokumentacji przez jednostkę projektową,

f) Współpraca z Wydziałem Architektury i Urbanistyki UMK, Wydziałem Skarbu Miasta w zakresie pozyskiwania decyzji formalno-prawnych,

g) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do realizacji zadań inwestycyjnych,

h) Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji, naradach technicznych, problemowych i innych spotkaniach,

i) Współpraca w tworzeniu corocznego budżetu projektu – planowanie środków na realizację projektu,

j) Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami oraz wymogami.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Przygotowania Inwestycji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000 zł do 3500 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 47-18" - w terminie do dnia: 28.09.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 47-18)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 3 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji Nr ref. 47-18