BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWARejestry i ewidencje


W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. eDIOM - ewidencja dróg i obiektów mostowych
 1. podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582);
 2. komórka organizacyjna: Dział Geodezji i Ewidencji Dróg, Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej;

 

         2. Ogólny rejestr umów

  1. podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
  2. komórka organizacyjna: Dział Umów;

 1. Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego procedowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w trybie poza ustawą
  1. podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
  2. komórka organizacyjna: Dział Zamówień Publicznych;

         4. Rejestr wypadków przy pracy, rejestr chorób zawodowych, rejestr szkoleń okresowych BHP i ppoż.

  1. podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r. poz. 60 i 1930);
  2. komórka organizacyjna: stanowisko ds. BHP;

         5. Rejestr delegacji, ewidencja pracowników

  1. podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
  2. komórka organizacyjna: Dział Kadr i Płac;

         6. Rejestr pełnomocnictw

  1. podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
  2. komórka organizacyjna: Dział Organizacji;

         7. Rejestr skarg i wniosków

  1. podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096);
  2. komórka organizacyjna: Dział Organizacji;

 

        8. Rejestr faktur, not korygujących, wykaz środków trwałych, rejestr gwarancji

  1. podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
  2. komórka organizacyjna: Dział Księgowości;

      9. Rejestry o charakterze wewnętrznym

  1. TEKA – program zawierający rejestr wydanych decyzji i umów na zajęcie pasa drogowego oraz decyzji karnych i not księgowych za nielegalne zajmowanie pasa drogowego;
  2. EMID - program informatyczny do prowadzenia ewidencji analitycznej majątku ZDMK i amortyzacji.


 

Udostępnienie informacji zawartych w rejestrach i ewidencjach można uzyskać na wniosek złożony w trybie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w ZDMK prowadzony jest w postaci papierowej, istnieje możliwość przeglądania jego treści przez zainteresowanych, w siedzibie ZDMK ul. Centralna 53, pok. 7, po uprzednim uzgodnieniu tel. pod nr 12 616 74 56, w godz. 8.00 - 14.00 w dniach urzędowania ZDMK.


 

Archiwum


Archiwum zakładowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa prowadzone jest w siedzibie Zarządu przy ul. Centralnej 53 (budynek B) i w godz. 8.30-11.30.

 

Udostępnianie dokumentacji z archiwum może nastąpić wyłącznie na terenie archiwum zakładowego i pod nadzorem archiwisty.

 

Udostępnienie odbywa się po uzyskaniu zezwolenia zainteresowanego od Dyrektora ZDMK na podstawie przedstawionego podania.

 

Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan akt i ich zwrot w terminie.