BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

 


Dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Zarządzie Dróg Miasta Krakowa dostępna jest do wglądu w siedzibie jednostki (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 12 616-7416.

 

Dokumenty niniejsze udostępniane są również na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Kontrole zewnętrzne 2011 r.


Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w latach 2008-2012.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

 


Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

l.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Dokumentacja kontroli
1 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu realizowanego w ramach projektu nr. POIS. 06.01.00-00-0011/16 „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej".  Zakończona informacją pokontrolną
2  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Kontrola płatnych stref parkowania układu urbanistycznego Podgórza.  Zakończona protokołem z kontroli
3 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontroli ex-post Aneksu nr 1 do umowy 683/ZIKiT/2017 z dnia 1.06.2017 r. na „Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”.  Zakończona protokołem z kontroli
4 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-post postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem umowy nr 291/ZIKiT/2013 z dnia 4.07.2013 r. na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (ok. Krowodrza Górka- ul. Bociana- Górka Narodowa Zachód).  Zakończona protokołem z kontroli
5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówień publicznych projektu: numer RPMP.07.01.02-12-0041/16 pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” „Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Infrastruktura Transportowa", Działanie 7.1 "Infrastruktura drogowa", Poddziałanie 7.1.2 "Drogi subregionalne - ZIT" RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.  Zakończona protokołem z kontroli
6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania przetargowego dla projektu pn. „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy ”Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.  Zakończona protokołem z kontroli
7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówień publicznych dla projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.  Zakończona protokołem z kontroli
8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola aneksu nr 1 i nr 2 do umowy nr 376/ZIKiT/2013 dotyczących projekt pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
9 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola projektu pn. Przebudowa linii tramwajowych al. Jana Pawła II - plac Centralny.  Zakończona protokołem z kontroli
10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania dotyczącego sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego w Krakowie).  Zakończona protokołem z kontroli
11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego w Krakowie).  Zakończona protokołem z kontroli
12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulicy Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.  Zakończona protokołem z kontroli
13 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola aneksu nr 2 z dnia 25 września 2018 r. do umowy nr 51/ZIKiT/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulicy Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.  Zakończona protokołem z kontroli
14 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-post dokumentacji dotyczącej umowy nr 304/ZIKiT/2017 zawartej w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
15 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-ante postępowania na „Przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.  Zakończona protokołem z kontroli
16 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex-ante dokumentacji związanej z zawarciem aneksu nr 2 do umowy nr 304/ZIKiT/2017 dotyczącej Rozbudowy ul. Igołomskiej w Krakowie.  Zakończona protokołem z kontroli
17 Centrum unijnych Projektów Transportowych

Kontrola doraźna ex-post aneksów nr 2 i 3 do umowy nr 304/ZIKiT/2017 z dnia 6.04.2017 r. na Rozbudowę ulicy Igołomskiej drogi krajowej nr 79- Etap 2.

 Zakończona protokołem z kontroli
18 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Kontrola stanu zachowania jezdni i chodników w strefie UNESCO i wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych, w zakresie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnyc.  Zakończona protokołem z kontroli
19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówień publicznych pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
20 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny”.  Zakończona protokołem z kontroli
21 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex-ante Aneksu nr 3, opracowanego na podstawie protokołu konieczności nr 9 i protokołu konieczności nr 10) do umowy nr 304/ZIKiT/2017 w ramach projektu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie".  Zakończona protokołem z kontroli
22 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex- post Aneksu nr 3 Aneksu nr 3, opracowanego na podstawie protokołu konieczności nr 9 i protokołu konieczności nr 10) do umowy nr 304/ZIKiT/2017 w ramach projektu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie".  Zakończona protokołem z kontroli
23  Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na budowę zatok parkingowych w latach 2014-2017 i w 2018 roku - do dnia obowiązywania niniejszego upoważnienia.  Zakończona protokołem z kontroli
24 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P + B”.

 Zakończona protokołem z kontroli
25 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola aneksu nr 1 do umowy 1597/ZIKiT/2018 dla projektu pn. pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P +B”.  Zakończona protokołem z kontroli
26 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr POIŚ 08.03.00-00-009/10 „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”,  Zakończona protokołem z kontroli
27 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Kontrola pasów drogowych ulic: Miodowa, Wiślisko, Rzeźnicza, Masarska w Krakowie  Zakończona protokołem z kontroli
28 Krajowa Administracja Skarbowa Kontrola projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
29 Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa  Kontrola realizacji postanowień umowy zawartej z SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o. oraz zagadnienia ujęte w piśmie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczące funkcjonowania SYSTEmEG  Zakończona protokołem z kontroli
30 Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wydanych po kontroli w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej  
31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola planowa – na zakończenie realizacji projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie”  Zakończona protokołem z kontroli
32 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówienia publicznego postępowania pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń”  Zakończona protokołem z kontroli
33  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Kontrola projektu nr PL0332 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty       Gromadzenia Odpadów”,  Zakończona protokołem z kontroli
34  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich  Zakończona protokołem z kontroli
35  Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex- post aneksu nr 4 do umowy nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017 r., w ramach projektu pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową  dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.”  Zakończona protokołem z kontroli

 

 

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w 2019 roku

 

l.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Dokumentacja kontroli
1

Małopolski Urząd Wojewódzki

w Krakowie                                   

Prawidłowość wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Prezydenta Miasta

Krakowa, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części powierzonej Zarządowi Dróg  

Miasta Krakowa.

Zakończona wystąpieniem pokontrolnym
2 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 Kontrola trwałości projektu Nr POIG.06.02.02-00-117/11-00 pn. "Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych 

terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I"

 

 Zakończona informacją pokontrolną
3

Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego

Kontrola projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik"  Zakończona informacją pokontrolną
4

Centrum Unijnych Projektów

Transportowych

Kontrola ex-ante Aneksu nr 6 do umowy 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017r na „Opracowanie dokumentacji

projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej

KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania

w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”

 Zakończona informacją pokontrolną
5

Izba Administracji Skarbowej

w Krakowie

Kontrola projektu pn. "Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie"  Zakończona protokołem z kontroli
6

Wydział Kontroli Wewnętrznej

Urzędu Miasta Krakowa

Kontrola w zakresie uszczuplenia dochodów Gminy Miejskiej Kraków z tytułu opłaty za parkowanie za
lata 2014-2018

Zakończona protokołem z kontroli
7

Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego

 Kontrola w miejscu na zakończenie realizacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż

ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie".

 Zakończone informacją pokontrolną
8

Centrum Unijnych Projektów

Transportowych

 Kontrola ex-ante aneksu nr 5 do projektu pn. "Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie"  Zakończona informacją pokontrolną
9  Najwyższa Izba Kontroli  Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego  Zakończona wystąpieniem pokontrolnym
10  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej  Zakończona informacją pokontrolną