BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

 


Dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Zarządzie Dróg Miasta Krakowa dostępna jest do wglądu w siedzibie jednostki (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 12 616-7416.

 

Dokumenty niniejsze udostępniane są również na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Kontrole zewnętrzne 2011 r.


Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w latach 2008-2012.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

 


Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

l.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Dokumentacja kontroli
1 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu realizowanego w ramach projektu nr. POIS. 06.01.00-00-0011/16 „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej".  Zakończona informacją pokontrolną
2  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Kontrola płatnych stref parkowania układu urbanistycznego Podgórza.  Zakończona protokołem z kontroli
3 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontroli ex-post Aneksu nr 1 do umowy 683/ZIKiT/2017 z dnia 1.06.2017 r. na „Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”.  Zakończona protokołem z kontroli
4 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-post postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem umowy nr 291/ZIKiT/2013 z dnia 4.07.2013 r. na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (ok. Krowodrza Górka- ul. Bociana- Górka Narodowa Zachód).  Zakończona protokołem z kontroli
5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówień publicznych projektu: numer RPMP.07.01.02-12-0041/16 pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” „Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Infrastruktura Transportowa", Działanie 7.1 "Infrastruktura drogowa", Poddziałanie 7.1.2 "Drogi subregionalne - ZIT" RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.  Zakończona protokołem z kontroli
6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania przetargowego dla projektu pn. „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy ”Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.  Zakończona protokołem z kontroli
7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówień publicznych dla projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.  Zakończona protokołem z kontroli
8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola aneksu nr 1 i nr 2 do umowy nr 376/ZIKiT/2013 dotyczących projekt pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
9 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola projektu pn. Przebudowa linii tramwajowych al. Jana Pawła II - plac Centralny.  Zakończona protokołem z kontroli
10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania dotyczącego sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego w Krakowie).  Zakończona protokołem z kontroli
11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego w Krakowie).  Zakończona protokołem z kontroli
12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulicy Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.  Zakończona protokołem z kontroli
13 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola aneksu nr 2 z dnia 25 września 2018 r. do umowy nr 51/ZIKiT/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulicy Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.  Zakończona protokołem z kontroli
14 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-post dokumentacji dotyczącej umowy nr 304/ZIKiT/2017 zawartej w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
15 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola doraźna ex-ante postępowania na „Przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.  Zakończona protokołem z kontroli
16 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex-ante dokumentacji związanej z zawarciem aneksu nr 2 do umowy nr 304/ZIKiT/2017 dotyczącej Rozbudowy ul. Igołomskiej w Krakowie.  Zakończona protokołem z kontroli
17 Centrum unijnych Projektów Transportowych

Kontrola doraźna ex-post aneksów nr 2 i 3 do umowy nr 304/ZIKiT/2017 z dnia 6.04.2017 r. na Rozbudowę ulicy Igołomskiej drogi krajowej nr 79- Etap 2.

 Zakończona protokołem z kontroli
18 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Kontrola stanu zachowania jezdni i chodników w strefie UNESCO i wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych, w zakresie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnyc.  Zakończona protokołem z kontroli
19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówień publicznych pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
20 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny”.  Zakończona protokołem z kontroli
21 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex-ante Aneksu nr 3, opracowanego na podstawie protokołu konieczności nr 9 i protokołu konieczności nr 10) do umowy nr 304/ZIKiT/2017 w ramach projektu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie".  Zakończona protokołem z kontroli
22 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex- post Aneksu nr 3 Aneksu nr 3, opracowanego na podstawie protokołu konieczności nr 9 i protokołu konieczności nr 10) do umowy nr 304/ZIKiT/2017 w ramach projektu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie".  Zakończona protokołem z kontroli
23  Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na budowę zatok parkingowych w latach 2014-2017 i w 2018 roku - do dnia obowiązywania niniejszego upoważnienia.  Zakończona protokołem z kontroli
24 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P + B”.

 Zakończona protokołem z kontroli
25 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola aneksu nr 1 do umowy 1597/ZIKiT/2018 dla projektu pn. pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie w formule P +B”.  Zakończona protokołem z kontroli
26 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr POIŚ 08.03.00-00-009/10 „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”,  Zakończona protokołem z kontroli
27 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Kontrola pasów drogowych ulic: Miodowa, Wiślisko, Rzeźnicza, Masarska w Krakowie  Zakończona protokołem z kontroli
28 Krajowa Administracja Skarbowa Kontrola projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie”.  Zakończona protokołem z kontroli
29 Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa  Kontrola realizacji postanowień umowy zawartej z SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o. oraz zagadnienia ujęte w piśmie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczące funkcjonowania SYSTEmEG  Zakończona protokołem z kontroli
30 Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wydanych po kontroli w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej  
31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola planowa – na zakończenie realizacji projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie”  Zakończona protokołem z kontroli
32 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kontrola z zakresu zamówienia publicznego postępowania pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń”  Zakończona protokołem z kontroli
33  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Kontrola projektu nr PL0332 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów”,  Zakończona protokołem z kontroli
34  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich  Zakończona protokołem z kontroli
35  Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola ex- post aneksu nr 4 do umowy nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017 r., w ramach projektu pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.”  Zakończona protokołem z kontroli