PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 9-IT-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. • Wykształcenie: minimum średnie techniczne

  • Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok pracy w charakterze informatyka zajmującego się obsługą w zakresie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  • Znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.

  • Umiejętność zarządzania systemami Microsoft Windows 7 i 10.

  • Umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office.

  • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

  • Dodatkowym atutem jest doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku oraz znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa w charakterze prowadzonego serwisu a w szczególności:

  a) przygotowanie sprzętu komputerowego do użytkowania,

  b) podłączanie i konfiguracja urządzeń peryferyjnych,

  c) instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego,

  d) konfiguracja dostępu stacji roboczych do sieci, kont e-mail, dostępu do Internetu

  e) odbiór techniczny i testowanie nowego sprzętu,

  f) kwalifikacja uszkodzonego sprzętu do serwisu zewnętrznego, testowanie po naprawach.

  2. Obsługa zgłoszeń i awarii:

  a) przyjmowanie zgłoszeń z I linii wsparcia o uszkodzeniach oraz przerwach w pracy Systemu Informatycznego UMK oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa,

  b) prowadzenie rejestru zgłaszanych awarii i wykonanych interwencji w systemie Atmosfera,

  c) udzielanie porad telefonicznych w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania,

  d) interwencje na stanowiskach roboczych.

  3. Obsługa inwentaryzacyjna sprzętu komputerowego.

  a) prowadzenie elektronicznej ewidencji sprzętu komputerowego,

  b) prowadzenie rejestru wszelkich przemieszczeń sprzętu (serwis, inne lokalizacje),

  c) wprowadzanie do ewidencji sprzętu napraw powodujących zmianę konfiguracji sprzętu,

  d) wykonywanie ekspertyz na podstawie wniosków przekazywanych z Wydziałów i Biur merytorycznych UMK oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Młodszy Referent, Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.700,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

   

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 30 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 2 stycznia 2019 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

  e-mailowy

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru