Obowiązujący plan WYCIĄŻE Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 29 września 2016 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI"Odnośnik do planu
oraz w dniu 4 stycznia 2017 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

2) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 listopada 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WYCIĄŻE" w części § 25 ust. 2 pkt 3 lit. b) w zakresie słów „oraz lokalizowanie budynków w odległości minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej niezabudowanej”.

 

Powierzchnia planu - 281,6 ha (236 ha od dnia 4 stycznia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WYCIĄŻE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 662, poz. 4979 z dnia 28 października 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 28 listopada 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 11 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 stycznia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- uchwalony w dniu 7 października 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 października 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 662, poz. 4979 z dnia 28 października 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Plan o charakterze aktywizującym procesy inwestycyjne i przekształcenia terenów leżących na Obszarze Kraków-Wschód, określonych w Studium jako obszar aktywizacji gospodarczej. Wpłynie na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru poprzez ochronę zachowanych terenów cennych kulturowo przy równoczesnym rozwoju funkcji podnoszących rangę tej części Krakowa. Spowoduje pozyskanie nowych terenów dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno - przestrzenną, uwzgledniającą relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemem rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2009-11-30
Data publikacji:
2009-11-30
Data aktualizacji:
2020-07-21