Obowiązujący plan NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE Logo
 UWAGA: W dniu 4 stycznia 2017 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
"WYCIĄŻE"Odnośnik do planu,  "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI"Odnośnik do planui  "BRANICE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 279 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnic XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LIX/1287/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r., poz. 7842.

Plan obowiązuje od dnia 4 stycznia 2017 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 grudnia 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r., poz. 7842 - ogłoszenie uchwały Nr LIX/1287/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Otwórz rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan miejscowy ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
Różnorodność i nowoczesność technologiczna zlokalizowanych działalności ma stać się gwarantem elastyczności i prężności całej bazy ekonomicznej Krakowa. Obszar objęty projektem "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" stanie się "przyciągającą" biznes przestrzenią miejską, w której struktury gospodarcze w sposób elastyczny wyprzedzają i adaptują zmiany na globalnych rynkach. Dodatkowo otwarte tereny zielone, stanowiące o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, pozwolą na wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip