Obowiązujący plan POLANA ŻYWIECKA Logo
 

UWAGA:

1) Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1378/17) po rozpoznaniu sprawy ze skarg na uchwałę Nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Polana Żywiecka":
- stwierdził nieważność rysunku planu obejmującego obszar o symbolu ZP1;
- stwierdził nieważność rysunku planu w zakresie działki nr 194/17 położonej w obszarze o symbolu ZP2.

Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
2) W dniu 11 października 2013 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 44,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POLANA ŻYWIECKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2013 r., poz. 5648 - obowiązuje od dnia 11 października 2013 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 21 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 września 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2013 r., poz. 5648 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (ob. KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA)

Celem planu jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych realizowanych od kilku lat na tym terenie i zapewnienie kontynuacji tych procesów w harmonii z istniejącą zabudową i specyfiką rejonu, a jednocześnie wyeliminowanie procesów niepożądanych, zmierzających np. istotnego przekraczania lokalnych standardów. Plan ułatwi także kształtowanie zieleni towarzyszącej nowej zabudowie i tworzenie nowych przestrzeni publicznych. Ustalenia przyjęte w planie umożliwią rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej i komunalnej, a także lokalizację nowych dróg wewnętrznych, które zapewnią prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta. Rozwiązania planu mają charakter kompleksowy, uwzględniający relacje z sąsiadującymi terenami.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip